Вы просматриваете: Главная >Архив для Май, 2014

Зміст

1. Основні відомості про емітента              X 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності              X 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб              X 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря              X 5. Інформація про рейтингове агентство              X 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 7. Інформація про посадових осіб емітента: 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента              X 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента              X 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента              X 9. Інформація про загальні збори акціонерів              X 10. Інформація про дивіденди 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент 12. Відомості про цінні папери емітента: 1) інформація про випуски акцій емітента              X 2) інформація про облігації емітента              X 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом              X 4) інформація про похідні цінні папери              X 5)  інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду              X 13. Опис бізнесу 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)              X 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента        X 3) інформація про зобов’язання емітента         X 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 5) інформація про собівартість реалізованої продукції 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X 17. Інформація про стан корпоративного управління         X 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Титульний аркуш

  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Президент Бабенко Олег Анатолійович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 14.04.2013 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік Загальні відомості Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS