Вы просматриваете: Главная >Архив для Май, 2013

Інформація щодо аудиторського висновку

Текст аудиторського висновку Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Міжнародна інвестиційна група» станом на 31.12.2012 р. за 2012 р. м. Київ “ 18 ” березня 2013 р. Національній комісіі з цінних паперів та фондового ринку Учасникам та керівництву ПрАТ «Міжнародна інвестиційна група» 1. На підставі договору №МІГ-28/12/12-Д від 28.12.2012 р. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Річна фінансова звітність малого підприємства

  Коди Дата 2013-01-01 Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА “ за ЄДРПОУ 33690928 Територія 03033 м.Київ Саксаганського 41 за КОАТУУ 8036100000 Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 234 Орган державного управління за КОДУ 0 Вид економічної діяльності Консультування з питань комерційної діяльності й керування. Консультування з питань комерційної діяльності й керування за КВЕД 70.22 […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? № з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 1 2010 2 1 2 2011 3 2 3 2012 1 0   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? Так Ні Реєстраційна комісія X Акціонери […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

  Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації 1 2 3 23.04.2012 23.04.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 15.03.2012 15.03.2012 Відомості про проведення загальних зборів 10.12.2012 10.12.2012 Відомості про проведення загальних зборів 10.02.2012 10.02.2012 Відомості про проведення загальних зборів

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Інформація про зобов’язання емітента

  Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення Кредити банку X 0 X X у тому числі: д/н 01.01.1970 0 0 01.01.1970 Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X у тому числі: за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X д/н 01.01.1970 0 […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 22981.7 5746.1 Статутний капітал (тис. грн.) 105639.2 105639.2 Скоригований статутний капітал (тис. грн) 105639.2 105639.2 Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до “Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств”, затверджених рішенням […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.) на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду 1. Виробничого призначення: 3.1 1.7 0 0 3.1 1.7 будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 машини […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Інформація про похідні цінні папери

  Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію Вид похідних цінніх паперів Різновид похідних цінних паперів Серія Строк розміщення Строк дії Строк (термін) виконання Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.) Обсяг випуску (грн.) Характеристика базового активу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 01.01.1970 д/н Акція проста  Акція проста бездокументарна […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

  Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску (грн.) Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.) Умови обігу та погашення 1 2 3 4 5 01.01.1900 Значення відсутнє в довіднику 0 0 д/н Опис Облiгацiй та iнших цiнних паперiв Товариство не випускало.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

  Процентні облігації   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій 1 2 3 […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS