Вы просматриваете: Главная >Архив для Апрель, 2014

Інформація про посадових осіб емітента

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Посада Президент Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Саєнко Олександр Андрійович Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КК, 001151, 18.03.1998, Приморським РВ УМВС України в Одеській обл.   рік народження** 1959 освіта** Вища стаж керівної роботи (років)** 10 найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Рис Бессарабії». дата обрання та термін, на який обрано 20.04.2012 безстроково опис: Звільнений рішенням Загальних зборів акціонерів Протокол № 1/2013 від 15.01.2013р. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь­-яких інших підприємствах.   Посада Ревізор акціонерного товариства Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Бабенко […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора ­ фізичної особи ­ підприємця)  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «Аудиторська фірма «АМКО»  Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків ­фізичної особи)    21565516  Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора  03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 33/162  Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України  45/41 29.11.2012  Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів                ,  ,  Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності   за 2013 рік  Думка аудитора  умовно ­позитивна

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Основні відомості про емітента

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА “  Інформація про державну реєстрацію емітента Серія і номер свідоцтва А01 № 373215 Дата державної реєстрації 09.08.2005 Територія (область) м. Київ Статутний капітал (грн.) 105639154,00 Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0 Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0 Середня кількість працівників (осіб) 4 Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД Найменування виду діяльності Код за КВЕД [2010]Консультування з питань комерційної […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Річна фінансова звітність

    Коди Дата 2014.01.01 Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА “ за ЄДРПОУ 33690928 Територія 03033 м.Київ Саксаганського 41 за КОАТУУ 8036100000 Вид економічної діяльності Консультування з питань комерційної діяльності та управління за КВЕД 70.22 Середня кількість працівників (чол.) 4 Контрольна сума Одиниця виміру: тис. грн. Адреса: 03033 м.Київ Саксаганського 41 Складено за […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? № з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 1 2011 3 2 2 2012 1 0 3 2013 2 1   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? Так Ні Реєстраційна комісія  Х Акціонери […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні виникала протягом періоду

  Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації 1 2 3 15.01.2013 16.01.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Інформація про зобов’язання емітента

    Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення Кредити банку X 0 X X у тому числі: д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900 Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X у тому числі: за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X д/н 01.01.1900 […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

  Найменування показника За звітний період За попередній період Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 22879.3 22981,7 Статутний капітал (тис. грн.) 105639,2 105639.2 Скоригований статутний капітал (тис. грн) 105639.2 105639.2 Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ”Методичних рекомендацій щодо визначення  вартості  чистих активів  акціонерних  товариств”, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить ­82759,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить ­82759,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить ­82657,5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить ­82657,5 тис.грн. Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства не менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Згідно з вимогами п.3 ст.155 Цивільного кодексу України закінчення другого та кожного наступного фінансового року товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

  Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.) на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду 1. Виробничого призначення: 1,7 0,8 0 0 1,7 0,8 будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Інформація про випуски акцій

    Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24.06.2010 461/1/10 […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS