Вы просматриваете: Главная >Архив для Апрель, 2012

Інформація про державну реєстрацію емітента

  Серія і номер свідоцтва А01 № 373215 Дата державної реєстрації 09.08.2005 Орган, що видав свідоцтво Голосiївська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя Зареєстрований статутний капітал (грн.) 105639154 Сплачений статутний капітал (грн.) 105639154

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Річна фінансова звітність

  Коди Дата 31.12.2011 Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА “ за ЄДРПОУ 33690928 Територія 03033 м.Київ Саксаганського 41 за КОАТУУ 8036100000 Вид економічної діяльності Консультування з питань комерційної діяльності та управління за КВЕД 74.14.0 Середня кількість працівників (чол.) 6 Контрольна сума Одиниця виміру: тис. грн. Адреса: 03033 м.Київ Саксаганського 41 Складено за положеннями […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Інформація про стан корпоративного управління

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? № з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 1 2009 4 3 2 2010 2 1 3 2011 3 2   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? Так Ні Реєстраційна комісія X Акціонери X Реєстратор X […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

  Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації 1 2 3 21.03.2011 22.03.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 01.12.2011 08.12.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 28.04.2011 06.05.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 24.06.2011 04.07.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Інформація про зобов’язання емітента

  Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення Кредити банку X 0 X X у тому числі: д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900 Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X у тому числі: за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X д/н 01.01.1900 0 […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 5746.1 5916.2 Статутний капітал (тис. грн.) 105639.2 105639.2 Скоригований статутний капітал (тис. грн) 105639.2 105639.2 Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств”, затверджених рiшенням […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.) на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду 1. Виробничого призначення: 5 3.1 0 0 5 3.1 будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 машини […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Опис бізнесу

  Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Перереєстроване Товариство Голосiївською районною в мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю. Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя А01 № 373215 вiд 29.04.2011р., номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб – пiдприємцiв про державну реєстрацiю 1 068 105 0020 006418. Про […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

  Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) 0 у тому числі: – сертифікатів акцій 0 – сертифікатів облігацій 0 – сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)  Акція проста 0 Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) 0 у тому числі: – сертифікатів акцій 0 – сертифікатів облігацій 0 – […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

  № з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено (шт.) Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка від статутного капіталу (у відсотках) 1 2 3 4 5 6 7 1 01.01.1900 0 01.01.1900 д/н […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS