Вы просматриваете: Главная > Новости > Інформація щодо аудиторського висновку

Інформація щодо аудиторського висновку

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Міжнародна інвестиційна група» станом на 31.12.2012 р. за 2012 р. м. Київ “ 18 ” березня 2013 р. Національній комісіі з цінних паперів та фондового ринку Учасникам та керівництву ПрАТ «Міжнародна інвестиційна група» 1. На підставі договору №МІГ-28/12/12-Д від 28.12.2012 р. та згідно вимог Законів України «Про аудиторську діяльність» (в редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про аудиторську діяльність» від 14.09.2006 року № 140-V), «Про господарські товариства», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті як Національні стандарти аудиту згідно з рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. № 122, нами, незалежними аудиторами Пранничуком Романом Васильовичем та Пранничуком Богданом Івановичем ПП«Аудиторська Консалтингова Компанія «Міжнародний стандарт» проведена аудиторська перевірка фінансової звітності Приватного акціонерного Товариства «Міжнародна інвестиційна група» (надалі –Товариство) за 2012 рік станом на 31 грудня 2012 року, яка складається з Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва Балансу станом на 31.12.2012 р. (форма №1-м), Звіту про фінансові результати за 2012 рік (форма №2-м). 2. Основна інформація та додаткові відомості про Товариство, фінансова звітність якого підлягає перевірці 2.1. Загальні відомості про Товариство: Найменування Приватне акціонерне Товариство «Міжнародна інвестиційна група» ( надалі по тексту – ПрАТ «МІГ» або Товариство) Код за ЄДРПОУ 33690928 Організаційно-правова форма суб’єкта перевірки (КОПФГ) 230 Акціонерне Товариство N свідоцтва про державну реєстрацію та дата видачі свідоцтва Серія А 01 № 216352 Товариство зареєстровано 09.08.2005р., номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 068 102 0012 006418. 18.07.2007 р. внесені зміни до свідоцтва про державну реєстрацію в зв’язку зі зміною місцезнаходження, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 068 107 0012 006418. N свідоцтва про державну перереєстрацію та дата видачі свідоцтва Серія А 01 № 373215 Товариство зареєстровано 29.04.2011 р., номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 068 105 0020 006418. Перереєстрація відбулась в зв’язку зі зміною типу і найменування акціонерного Товариства згідно Загальних зборів акціонерів (Протокол № 1/2011 від 28.04.2011 р.) та з метою приведення своєї діяльності у відповідність вимогам ЗУ «Про акціонерні товариства». ПрАТ «Міжнародна інвестиційна група»є правонаступником всіх прав і обов’язків ЗАТ «Міжнародна інвестиційна група» Орган, що видав свідоцтво Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація Місцезнаходження 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 41 Телефакс Телефон: (044)581-67-82 Реєстрація в податкових органах Взято на податковий облік: в ДПІ у Голосіївському районі м. Києва 17.05.2012р. за № 1264/10/18-422. Основний вид діяльності (КВЕД-2010) 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності Основний вид діяльності (КВЕД-2005) 74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління 70.32.0 Управління нерухомим майном 74.13.0 Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення Суспільної думки 74.15.0 Управління підприємствами 67.13.0 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва 70.31.0 Діяльність агентств нерухомості Дата проведення зборів акціонерів за результатами 2012 р. Збори акціонерів проводились 15.01.2013 р., про що складено Протокол № 1/2013 від 15.01.2013 р. Найменування, місцезнаходження, телефон зберігача (за наявності) (№ дозволу, ким і коли виданий). Реквізити та строк дії договору з ним. Повна назва – Товариство з обмеженою відповідальністю «Прибуток Плюс». КОД за ЄДРПОУ – 25395301 Місцезнаходження: 01033, м. Київ вул. Володимирська, буд. 101, оф. 40Б. Договір № 12 від 09.07.2010 р. Найменування, місцезнаходження, телефон депозитарію (№ дозволу, ким і коли виданий). Реквізити та строк дії договору з ним. Повна назва –Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України». КОД за ЄДРПОУ – 30370711 Місцезнаходження – 01001, м. Київ вул. Б. Грінченка,3 Ліцензія серії – АВ № 189650, видана ДКЦПФР 19.09.2006 р. № 823, на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів. Термін дії ліцензії – до 19.09.2016 р. Тел./факс: (044) 279-10-78; (044) 377-70-16 Договір №Е-927 від 29.07.2010 р., чинний на невизначений термін 2.2. Товариство має такі рахунки в банках: Назва установи банку, МФО Назва рахунку Номер рахунку АТ «ОТП Банк» (публічне), МФО 300528 Поточний (гривні) 26006301306636 Товариство має печатку та є юридично незалежною, самостійною юридичною особою. Структурних підрозділів, а також відокремлених підрозділів та філій не має. 2.3. Установчі документи Товариства: а) Статут Закритого акціонерного Товариства «Міжнародна інвестиційна група» Нова редакція, затверджений загальними зборами акціонерів ЗАТ «Міжнародна інвестиційна група», протокол № 5/2007 від 10 вересня 2007р. та зареєстрований державним реєстратором 24.09.2007р. номер запису № 10681050013006418. 6) Статут Приватного акціонерного Товариства «Міжнародна інвестиційна група» Нова редакція, затверджений загальними зборами акціонерів ПрАТ «Міжнародна інвестиційна група», протокол № 1/2011 від 28 квітня 2011р. та зареєстрований державним реєстратором 29 квітня 2011 р. номер запису № 10681050020006418. Згідно Статуту Товариства статуний капітал складає 105639154,0 грн. та поділений на 26423 простих іменних акцій номінальною вартістю 3998 грн. кожна. Акції Товариства існують в без документарній формі і оформляються глобальним сертифікатом, що відповідає загальному обсягу зареєстрованого випуску, який передається Товариством на зберігання в обраний депозитарій. Іменна ідентифікація власників акцій здійснюється на підставі облікового реєстру рахунків власників у зберігача. 3. Нами проведено аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту №300 «Планування аудиту фінансової звітності» та № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», згідно з вимогами «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №1528 від 19 грудня 2006 року та «Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)» затвердженими Рішенням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 1360 від 29.09.2011 року. Проведена аудиторська перевірка комплекту фінансової звітності ПрАТ «Міжнародна інвестиційна група» за 2012 рік, яка складається з наступних звітів: • Баланс станом на 31.12.2012 р. (форма №1-м), • Звіт про фінансові результати за 2012 рік (форма №2-м), /форми звітності додаються/. Крім того, перевірялись установчі та реєстраційні документи Товариства, та зміни до них, первинні фінансово-господарські документи, ліцензії, договори, банківські документи та облікові бухгалтерські і податкові реєстри за 2012 рік, а також забезпечено доступ до програми 1С:Бухгалтерія, в якій ведеться облік фінансово-господарської діяльності Товариства. 3.1. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність управлінського персоналу також охоплює вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. У періоді, за який проводилась перевірка, відповідальні за фінансово-господарську діяльність підприємства були: Директор – Бурлаченко С.М. (прийнятий на посаду директора з 01.12.2011 р. згідно наказу № 01-1/12/11-К від 01.12.2011 р., звільнений з 20.04.2012 р. згідно наказу від 20.04.2012 р. № 20-1/04/12-К). Директор – Саєнко О.А. (прийнятий на посаду директора з 21.04.2012 р. згідно наказу від 20.04.2012 р. № 20-1/04/12-К до 20.04.2012 р., звільнений 15.01.2013 р. згідно наказу від 15.01.2013 р. № 15-1/01/13-К). Головний бухгалтер – Поворозник Тетяна Олегівна (з 01.09.2009 р. – наказ № 01-1/09/09-К від 01.09.09р.) 3.2. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Міжнародні стандарти аудиту зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від професійного судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів. Аудитори при проведенні аудиторської перевірки виходили з того, що дані та інформація, які надані в первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених господарських операцій. Перевіркою не розглядалося питання правильності сплати податків, зборів, обов’язкових платежів. Щорічно, станом на кінець кожного поточного року ПрАТ «Міжнародна інвестиційна група» проводиться інвентаризація. Відповідно до наказу № 01/11/12 від 01.11.2012 р. станом на 31.12.2012 р. була проведена інвентаризація активів і зобов’язань Товариства. Аудитори не спостерігали за проведенням інвентаризації, яка проводилась перед складанням фінансової звітності за 2012 рік, оскільки ця дата передувала даті, призначеній для проведення аудиту. Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих принципів Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом Товариства, а також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. 4. Аудиторською перевіркою встановлено: 4.1. Наявність та незмінність облікової політики Товариства Відповідно до вимог закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. за № 996-ХІV, Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку та з метою забезпечення єдиних принципів, методів, процедур при відображенні господарських операцій в обліку і складанні фінансової звітності у Товаристві було видано Наказ за № 04/01/12 від 04.01.2012 р. «Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики». В обліковій політиці відображені всі принципові питання організації бухгалтерського обліку Товариства. Перевіркою встановлено, що протягом 2012 року прийнята Товариством облікова політика залишалась незмінною. 4.2. Опис перевіреної фінансової інформації за видами активів Станом на 31.12.2012 р. активи Товариства складаються з необоротних та оборотних активів. Аудитором розглянуті принципи правильності класифікації та оцінки активів у бухгалтерському обліку Товариства, а саме: 4.2.1. Наявність власних основних засобів, достовірність їх оцінки, відповідність критеріям визначення по П(С)БО 7 „Основні засоби”; – відповідність аналітичного та синтетичного обліку основних засобів; – правильність відображення в обліку та звітності результатів надходжень та вибуття основних засобів; – відповідність методів визначення зносу (амортизації) основних засобів П(С)БО 7. Станом на 31.12.2012 р. на балансі Товариства числяться основні засоби: – первісна вартість – 92,9 тис. грн. – знос – 91,2 тис. грн. – залишкова вартість – 1,7 тис. грн. Станом на 31.12.2012 р. на балансі Товариства не числяться нематеріальні активи: Незавершені капітальні інвестиції становлять 29,9 тис. грн. 4.2.2. Формування первісної вартості і подальша оцінка фінансових інвестицій здійснюється згідно П(С)БО 12 „Фінансові інвестиції”. Фінансові інвестиції відображаються в бухгалтерському обліку за собівартістю. Довгострокові фінансові інвестиції обліковуються на балансі Товариства станом на 31.12.2012 р. на суму 57614,5 тис. грн. Залишки по рахунку 14 „Довгострокові фінансові інвестиції” відповідають даним аналітичного обліку. 4.2.3. Виробничі запаси станом на 31.12.2012 р. на суму 1,0 тис. грн. 4.2.4. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 5,5 тис. грн. 4.2.5. Інша поточна дебіторська заборгованість на звітну дату становить 9’973,6 тис. грн. 4.2.6. Інші оборотні активи на 31.12.2012 рстановлять 79,3 тис.грн. Аудитор вважає за можливе підтвердити, що бухгалтерський облік активів здійснюється відповідно діючому законодавству. Товариство забезпечує незмінність методів класифікації та оцінки активів протягом звітного періоду. Загальні активи балансу в сумі 67’705,5 тис. грн. підтверджуються фактичною наявністю необоротних та оборотних активів, розрахунковими документами, виписками банку. 4.3. Підтвердження правильності застосування принципів формування у бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання та її розкриття у фінансовій звітності 4.3.1. Станом на 31.12.2012 року Товариство має довгострокові зобов’язання 641,3 тис.грн. 4.3.2. Станом на 31.12.2012 р. кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить 4,2 тис. грн. 4.3.3. Поточні зобов’язання станом на 31.12.2012 р. становлять за розрахунками: • з бюджетом – 0,4 тис. грн. • зі страхування – 6,1 тис. грн. • з оплати праці – 35,8 тис. грн. 4.3.4. Інші поточні зобов’язання складають 44036,0 тис. грн. 4.4. Результати перевірки відповідності розкриття інформації про правильність визначення структури, призначення власного капіталу 4.4.1. Станом на 31.12.2012 р. власний капітал Товариства має таку структуру: – Статутний капітал – 105’639,2 тис. грн. – Додатковий капітал – 15,3 тис. грн. – Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – (82’672,8) тис. грн. Всього власний капітал Товариства складає – 22’981,7 тис. грн. 4.4.2.Вартість чистих активів (власний капітал), відображених у балансі Товариства станом на 31.12.2012 р. складає 22’981,7 тис. грн., що на 82’657,5 тис. грн. менше його статутного капіталу. Вартість чистих активів акціонерного Товариства розрахована у відповідності до «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств», схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004 р. № 485. Таким чином, вартість чистих активів Товариства не відповідає вимогам статті 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. N 435-IV (із змінами та доповненнями), а саме: «Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації». Аудитори підтверджують, що вартість чистих активів Товариства не відповідає вимогам статті 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. N 435-IV (із змінами та доповненнями). 5.Стан бухгалтерського обліку та звітності Організація і методологія бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється у відповідності із: • Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – XIV; • Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО). У відповідності з положенням про облікову політику, що враховує п. 2 ст.11 Закону № 996 – XIV до складу річної фінансової звітності – Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва – «Баланс» (ф.№1-м), в відповідності з П(С)БО 25; – «Звіт про фінансові результати» ( ф. №2-м), у відповідності з П(С)БО 25. Під час аудиторської перевірки проаналізовано бухгалтерські принципи, що використовувались в фінансово-господарській діяльності та застосування концептуальної основи фінансової звітності, затвердженої положенням про облікову політику Товариства, розглянуто принципи оцінки статей балансу і звітності в цілому. Перевірено взаємозв’язок звітних даних з даними первинної облікової документації. Зроблено оцінку відповідності бухгалтерського обліку нормативним вимогам чинного законодавства по організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, та відповідність фактичної діяльності Товариства установчим документам. Бухгалтерський облік ведеться у комп’ютерному середовищі із застосуванням програми «1С: Бухгалтерія». Порушень при веденні бухгалтерського обліку, які б мали істотний вплив на показники – перевіркою не виявлено. Зібрана під час перевірки інформація забезпечує розумну основу для формування незалежної думки аудитора щодо відповідності даних фінансових звітів їх концептуальній основі по окремих класах операцій, відсутності викривлень та достовірності фінансової звітності і викладення своєї думки в аудиторському висновку. Фінансова звітність Товариства відповідає встановленим нормативам бухгалтерського обліку, зокрема, нормам Положення (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні № 25. 6. Результати перевірки відповідності розкриття інформації у фінансовій звітності Товариства Виходячи з наслідків проведеного аудиту, аудитори підтверджують, що надана інформація дає достовірне та повне уявлення про реальний склад активів та пасивів суб’єкта перевірки. Форми фінансової звітності узгоджені та не містять викривлень. Фінансова звітність Товариства за 2012 р. складається з Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва, що включає Баланс (ф. № 1-м) та Звіт про фінансові результати (ф. № 2-м). Баланс Товариства станом на 31.12.2012 р. з валютою балансу 49049,1 тис. грн. підтверджуємо. Станом на кінець дня 31.12.2012 р. власний капітал Приватного акціонерного товариства «Міжнародна інвестиційна група» складається зі статутного капіталу в розмірі 105639154,0 грн., поділеного на 26423 простих іменних акцій в бездокументарній формі існування, номінальною вартістю 3998 гривень за одну акцію. Випуск акцій зареєстровано ДКЦПФР 24.06.2010 року та видано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний номер №461/1/10 від 24.06.2010 р., сплачено повністю. Станом на кінець дня 31.12.2012 р. додатковий капітал становить 15,3 тис. грн.., та непокритий збиток становить 82672,8 тис. грн. Звіт про фінансові результати за 2012 р. з чистим прибутком 17235,6 тис. грн. підтверджуємо. В 2012 р. відповідно до вимог п. 12 ПсБО 12 «Фінансові інвестиції» було проведено зменшення балансової вартості фінансових інвестицій в асоційовані підприємства на суму зменшення корисності інвестицій. Тобто приведено у відповідність доля суми заявлених інвестицій в асоційовані підприємства до суми фактично внесених інвестицій, зменшених пропорційно до отриманих асоційованими підприємствами збитків. На основі вищевикладеного аудитори констатують, що статті Балансу (ф. № 1-м)Товариства станом на 31.12.2012 р. та показники «Звіту про фінансові результати» (ф. № 2-м) за 2012 рік в цілому відповідають первинним документам, даним аналітичного та синтетичного обліку, чинному законодавству та існуючим нормативам. Загальні висновки про результати діяльності Товариства за 2012 рік зроблені вірно, що підтверджується даними обліку та первинними документами. 7. Розкриття додаткової інформації про Товариство 7. 1. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства Не змінюючи нашої думки, стосовно повноти та достовірності фінансових звітів ПрАТ «Міжнародна інвестиційна група» станом на 31 грудня 2012 року, аудитори вважають за доцільність навести інформацію, вимоги щодо розкриття якої містяться у Статті 41 «Особлива інформація про емітента» Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23 лютого 2006 р.(із змінами і доповненнями). Вважаємо, що протягом звітного 2012 року не відбувалися дії, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів (дії, визначені частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»). 7.2. Виконання значних право чинів Товариство у 2012 році не мало значних правочинів за даними останньої річної фінансової звітності. 7.3. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління: – Загальні збори акціонерів Товариства; – Наглядова рада Товариства; – Президент Товариства; – Ревізор Товариства. Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів. Статутом Товариства встановлено кількісний склад органів корпоративного управління: Голова правління, в особі Президента Товариства – одноособово , Наглядова рада – голова та члени ради, статутом кількісний склад не визначено, Ревізор – одноособово. Стан корпоративного управління товариства, відповідає Закону України «Про акціонерні товариства». Станом на 31.12.2012 року акціями товариства володіє 2 акціонери фізичні особи, з яких 1 акціонер володіє 99,9962 відсотками акцій Товариства (Дубовий Ф.К.). 7.4. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення Приватного акціонерного товариства «Міжнародна інвестиційна група» внаслідок шахрайства. Висловлення думки (звіт незалежного аудитора) Аудиторами проведений аудит фінансової звітності Приватного акціонерного Товариства «Міжнародна інвестиційна група» станом на 31 грудня 2012 року, а саме Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва, що включає: «Баланс на 31 грудня 2012 р.» (форма № 1-м), «Звіт про фінансові результати за 2012 р.» (форма № 2-м). Відповідальність за дані фінансові звіти несе управлінський персонал Приватного акціонерного Товариства «Міжнародна інвестиційна група» . Аудитори несуть відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки. Аудитори вважають, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення незалежної думки. На думку аудиторів, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Приватного акціонерного Товариства «Міжнародна інвестиційна група» станом на 31 грудня 2012 року згідно з принципами бухгалтерського обліку, які є загальноприйнятими в юрисдикції Товариства. Основні відомості про аудиторську фірму Приватне підприємтво «Аудиторська консалтингова компанія «Міжнародний стандарт», свідоцтво Аудиторської палати України про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 4314, видане згідно рішення АПУ № 207/3 від 29 жовтня 2009 р. Код ЄДРПОУ 34880853. Місцезнаходження: вул. Костянтинівська, 64, офіс 313, м. Київ, 04080. Телефон/факс: (044) 383-31-91. Свідоцтво про внесення ПП «Аудиторська консалтингова компанія «Міжнародний стандарт» до Реєстру аудиторів, які можуть здійснювати перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, видане 15.02.2011 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – ДКЦПФР), реєстраційний № 165, свідоцтво серії АБ № 001298, чинне до 29.10.2014 р. Договір на проведення аудиту № ДФ-28/12/12-Д від 28.12.2012 р. Місце проведення аудиту: м. Київ, вул. Саксаганського,41. Дата початку перевірки – «25» лютого 2013 р. Дата закінчення перевірки – «05» березня 2013 р. Директор ПП «Аудиторська консалтингова компанія «Міжнародний стандарт» (сертифікат № 004834) ______________ Р.В.Пранничук Аудитор ______________ Б.І.Пранничук Дата видачі аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) 11.03.2013 року. Додатки: 1. Фінансова звітність Приватного акціонерного Товариства «Міжнародна інвестиційна група» станом на 31.12.2012 р. 2. «Баланс» Форма № 1-м 3. «Звіт про фінансові результати» Форма № 2-м

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить отзыв