Вы просматриваете: Главная > Регулярна інформація за 2013 рік > Річна фінансова звітність

Річна фінансова звітність

 

 

Коди
Дата 2014.01.01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА “ за ЄДРПОУ 33690928
Територія 03033 м.Київ Саксаганського 41 за КОАТУУ 8036100000
Вид економічної діяльності Консультування з питань комерційної діяльності та управління за КВЕД 70.22
Середня кількість працівників (чол.) 4 Контрольна сума
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 03033 м.Київ Саксаганського 41
Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку – “1”; Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності – “2”: 1
Баланс на 2011-12-31
Форма № 1-м

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 29.9 29.9
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 1,7 0,8
- первісна вартість 031 92,9 92.9
- знос 032 ( 91,2 ) ( 92,1 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
- первісна вартість 036 0.0 0.0
- накопичена амортизація 037 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 57614,5 57614,5
Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
Усього за розділом I 080 57646,1 57645,2
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 1 1
Поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
Готова продукція 130 0.0 0.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 0.0 0.0
- первісна вартість 161 0,0 0.0
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 5.5 5.5
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 9973,6 9984,9
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 0,0 0,0
- в тому числі в касі 231 0,0 0,0
- в іноземній валюті 240 0.0 0.0
Інші оборотні активи 250 79.3 79.3
Усього за розділом II 260 10059,4 10070.7
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0.0 0.0
Баланс 280 67705,5 67715,9

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 105639.2 105639.2
Додатковий вкладений капітал 320 15.3 15.3
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 (82672,8) (82775,2)
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 22981,7 22879,3
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 641,3 641,3
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 4,2 4,2
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 0.4 0.4
- зі страхування 570 6,1 6,2
- з оплати праці* 580 35,8 22,3
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов’язання 610 44036 44162,2
Усього за розділом IV 620 44082,5 44195,3
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 67705,5 67715,9
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов’язання з оплати праці 0
Примітки д/н
Керівник Бабенко О. А.
Головний бухгалтер Поворозник Т.О.
Звіт про фінансові результати за 2013 рік
Форма № 2-м

 

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 0 0
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 0 ) ( 0 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 0 0
Інші операційні доходи 040 0 0
Інші звичайні доходи 050 0 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 36 80
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 0 0
Інші операційні витрати 090 ( 102,4 ) ( 151,4 )
Вписуваний рядок – у тому числі: 091 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок: 092 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 100 ( 0 ) (-17387 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 102,4 ) ( -17235,6 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 – 120) 130 (102,4 ) ( 17235,6 )
Податок на прибуток 140 ( 0 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (130 – 140) 150 ( 102,4 ) ( 17235,6 )
Забезпечення матеріального заохочення 160 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок – Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок – Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0
Примітки д/н
Керівник Бабенко О. А.
Головний бухгалтер Поворозник Т.О.
  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить отзыв