Вы просматриваете: Главная > Новини > Загальні збори акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА»

(код ЄДРПОУ 33690928, місцезнаходження 03033, м. Київ, вул. Саксаганського, 41)

Повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 11 квітня 2013 року за адресою:
місто Київ, вул. Архітектора Городецького 10, оф. 41.

Початок зборів: о 15:00.

Порядок денний

1. Обрання лічильної комісії Товариства.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Президента, Ревізора за 2013 рік.

4. Затвердження річної фінансової звітності, визначення порядку розподілу прибутку (покриття

збитків) Товариства за підсумками роботи у 2013 році.

5. Затвердження річного звіту Товариства.

6. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових

договорів, трудових договорів (контрактів), що можуть укладатися з ними, встановлення розміру

їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з

Головою та членами Наглядової ради.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

8. Обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень.

9. Припинення повноважень та обрання Президента Товариства.

10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

11. Прийняття рішення про заснування інших юридичних осіб.

12.Відчуження належних Товариству корпоративних прав та уповноваження Президента

Товариства на підписання відповідних документів.

13. Продаж майна господарських товариств, учасником яких виступає Товариство та уповноваження

Президента Товариства на підписання відповідних документів.

14.Ліквідація господарських товариств, учасником яких виступає Товариство та уповноваження

Президента Товариства на підписання відповідних документів.

15. Інші питання діяльності Товариства.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів з 14.00 до 14.45 за місцем проведення Зборів.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі паспорт, або інший документ,

що посвідчує особу, для уповноважених осіб – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та

довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 07 квітня 2013р.

Для ознайомлення акціонерів з матеріалами підготовки до Зборів – звертатись за адресою: місто Київ,

вул. Архітектора Городецького 10, оф. 41, або за телефоном: (044) 581-67-82.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника Період
2012р. 2013р.
1 2 3
Усього активів 67705,5 67715,9
Основні засоби 1,7 0,8
Довгострокові фінансові інвестиції 57614,5 57614,5
Запаси 1,0 1,0
Сумарна дебіторська заборгованість 9979,1 9990,4
Грошові кошти та їхні еквіваленти 0,0 0,0
Нерозподілений прибуток -82672,8 -82775,2
Власний капітал 22981,7 22879,3
Статутний капітал 105639,2 105639,2
Довгострокові зобов’язання 641,3 641,3
Поточні зобов’язання 44036,0 44162,2
Чистий прибуток (збиток) 17235,6 (102,4)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26423,0 26423,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0,0 0,0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду
0,0 0,0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

Президент                                                                                               Бабенко О.А.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить отзыв