Вы просматриваете: Главная > Новини, Регулярна інформація > Загальні збори акціонерів 14 квітня 2017 року

Загальні збори акціонерів 14 квітня 2017 року

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА”

 (код ЄДРПОУ 33690928, місцезнаходження 03033 м. Київ вул. Саксаганського, буд. 41)

Повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 14.04.2017, місце проведення річних загальних зборів: 01014, м. Київ, вул. Мічуріна, будинок 54-А, 4 поверх. Початок зборів: об 15:00.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів з 14.00 до 14.45 за місцем проведення Зборів. Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі паспорт, або інший документ, що посвідчує особу, для уповноважених осіб – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 10 квітня 2017р.

Проект порядку денного:

1. Прийняття рішення про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі кумулятивного голосування.

Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі кумулятивного голосування: бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою Товариства.

2. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу.

Проект рішення: Затвердити одноособовий склад лічильної комісії Товариства, строк дії її повноважень – до переобрання на наступних Загальних зборах та обрати персональний склад: Голова Комісії Дубовий Федор Кирилович.

3. Звіт Президента Товариства за підсумками роботи за 2016 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2017  рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Президента Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

- Затвердити звіт Президента Товариства за 2016 рік.

- Оцінити роботу Президента Товариства за підсумками 2016 року як «задовільна».

- Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

- Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

- Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2016 року як «задовільна».

5. Звіт Ревізора за підсумками роботи за 2016 рік. Затвердження звіту і висновків Ревізора за підсумками роботи за 2016 рік.

Проект рішення:

- Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.

- Оцінити роботу Ревізора Товариства за підсумками 2016 року як «задовільна».

6. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, результати діяльності Товариства за 2016 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2016 рік.

7. Розподіл прибутку за 2016 рік, затвердження розміру дивідендів за 2016 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2016 рік.

Проект рішення:

Нарахування та виплату дивідендів за 2016 рік не проводити. За результатами фінансово-господарської  діяльності  за 2016 рік.  Товариство  має збиток в  розмірі 82389,1  тис.грн.

8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради – Бурлаченко В.В.

Член Наглядової ради – Поворозник Т.О.

9. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що можуть укладатися з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради

Проект рішення:

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із складу кандидатур, запропонованих акціонерами Товариства.

10. Обрання Ревізора.

Проект рішення:

Обрання Ревізора здійснюється із складу кандидатур, запропонованих акціонерами Товариства.

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2017 р.

Проект рішення:

Попередньо схвалити вчинення (укладення) Товариством у ході господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто у період з 14 квітня 2017 року по 14 квітня 2018 року (включно), будь-яких значних правочинів, пов’язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України, гранична сукупна вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Уповноважити Президента Товариства укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини.

12. Про зміну місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства за  адресою: 03033, м. Київ, вулиця Саксаганського, 41 на  01014,
м. Київ, вулиця Мічуріна, будинок, 54-А, офіс 119.

13. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Проект рішення:

Прийняти рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

14. Про визначення особи,  уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Визначити особою, уповноваженою на підписання Статуту Товариства в новій редакції та внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Президента Товариства Воробйова Якова Анатолійовича.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

Період

2016р.

2015р.

1

2

3

Усього активів

66432,3

67861,0

Основні засоби

5,2

0,8

Довгострокові фінансові інвестиції

56324,5

57614,5

Запаси

1,0

1,0

Сумарна дебіторська заборгованість

10039,1

9935,6

Грошові кошти та їхні еквіваленти

0,0

0,0

Нерозподілений прибуток

-82389,1

-82461,7

Власний капітал

23265,4

23192,8

Статутний капітал

105639,2

105639,2

Довгострокові зобов’язання

679,4

679,4

Поточні зобов’язання

42487,5

43951,8

Чистий прибуток (збиток)

72,6

429,1

Середньорічна кількість акцій (шт.)

26423,0

26423,0

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0,0

0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

2

3

 

Для ознайомлення акціонерів з матеріалами підготовки до Зборів –  звертатись за адресою: 01014, м. Київ, вулиця Мічуріна, будинок 54-А, 4 поверх. посадова  особа  товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Президент Товариства Воробйов Яків Анатолійович.

Пропозиції щодо проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, за адресою: 01014, м. Київ, вулиця Мічуріна, будинок 54-А, 4 поверх.

 

Президент                                              Воробйов Я.А.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить отзыв