Вы просматриваете: Главная > Новини, Регулярна інформація > Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА”
2. Код за ЄДРПОУ 33690928
3. Місцезнаходження 01014, м. Київ, вул. Мiчурiна, буд. 54-А, офiс 119
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 581-67-82 (044) 581-67-83
5. Електронна поштова адреса office@mig.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://mig.in.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiшення про припинення повноважень прийнято рiчними Загальними зборами 16.04.2018 р. (протокол № 1 вiд 16.04.2018 р.). Повноваження посадової особи Поворозник Тетяни Олегiвни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Члена Наглядової ради Товариства припинено, у зв’язку iз припиненням повноважень Наглядової ради у повному складi. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 14.04.2017р. по 16.04.2018р.
Рiшення про припинення повноважень прийнято рiчними Загальними зборами 16.04.2018 р. (протокол № 1 вiд 16.04.2018 р.). Повноваження посадової особи Бурлаченко Валентини Василiвни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Голови Наглядової ради Товариства припинено, у зв’язку iз припиненням повноважень Наглядової ради у повному складi. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 14.04.2017р. по 16.04.2018р.
Рiшення про припинення повноважень прийнято рiчними Загальними зборами 16.04.2018 р. (протокол № 1 вiд 16.04.2018 р.). Повноваження посадової особи Бурлаченка Миколи Миколайовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), який займав посаду Ревiзора Товариства припинено, у зв’язку iз припиненням повноважень Ревiзора. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 14.04.2017р. по 16.04.2018р.
Рiшення про обрання прийнято рiчними Загальними зборами 16.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 16.04.2018 року). Балана Максима Володимировича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Члена Наглядової ради у зв’язку iз обранням членiв Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: помiчник адвоката, юрист ТОВ “Українська юридична компанiя “Право”. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Балан М.В. є представником акцiонера Дубового Федора Кириловича, який володiє 26422 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 99,996215% вiд їх загальної кiлькостi акцiй.
Рiшення про обрання прийнято рiчними Загальними зборами 16.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 16.04.2018 року). Шевченка Дмитра Валерiйовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Члена Наглядової ради у зв’язку iз обранням членiв Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: помiчник адвоката АО “Всеукраїнська асоцiацiя адвокатiв”, провiдний юрисконсульт Юридичного департаменту Нацiонального банку України, провiдний спецiалiст, заступник начальника вiддiлу Головного територiального управлiння юстицiї в Одеськiй областi, головний спецiалiст Департаменту державної виконавчої служби Мiнiстерства юстицiї України. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Шевченко Д.В. є представником акцiонера Дубового Федора Кириловича, який володiє 26422 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 99,996215% вiд їх загальної кiлькостi акцiй.
Рiшення про обрання прийнято рiчними Загальними зборами 16.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 16.04.2018 року). Бойчук Iрина Пилипiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Ревiзора, у зв’язку iз обранням Ревiзора. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: строком на 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: бухгалтер ТОВ «Укратом Сервiс», головний бухгалтер ТОВ «КУА «Перша Iнвестицiйно-Промислова Група» Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади

Президент

(підпис)

Воробйов Якiв Анатолiйович

М.П.

17.04.2018

(дата)

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить отзыв