Вы просматриваете: Главная > Новини, Регулярна інформація > Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА”
2. Код за ЄДРПОУ 33690928
3. Місцезнаходження 01014, мiсто Київ, вулиця Мiчурiна, буд. 54-А, офiс 119
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 581-67-82 (044) 581-67-83
5. Електронна поштова адреса office@mig.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://mig.in.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

Дата прийняття загальними зборами рiшення по попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв – 16.04.2018 року.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, характеру правочинiв – договори позики, поставки, купiвлi-продажу, будь-якi iншi господарськi договори.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 53591.6 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 53591.6 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (у вiдсотках) – 100%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 26 423 шт.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 26 423 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення 26 423 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення 0 шт.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади

Президент

(підпис)

Воробйов Якiв Анатолiйович

М.П.

17.04.2018

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить отзыв