Вы просматриваете: Главная > Новини, Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік > Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Президент

Воробйов Якiв Анатолiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

20.04.2018

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “Мiжнародна iнвестицiйна група”

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

33690928

4. Місцезнаходження

м. Київ , Печерський, 01014, м. Київ, вул. Мiчурiна, буд. 54-А, офiс 119

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 581-67-82 (044) 581-67-83

6. Електронна поштова адреса

office@mig.in.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2018

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

«Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» 76

20.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://mig.in.ua

в мережі Інтернет

20.04.2018

 

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Не заповнено: Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi – Товариство не одержувало лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi.
Не заповнено: Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб – Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб у звiтному перiодi.
Не заповнено: Iнформацiя про рейтингове агентство – Товариство не проводило рейтингову оцiнку емiтента та цiнних паперiв емiтента.
Не заповнено: Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) – Не пiдлягає заповненню Товариством.
Не заповнено: Iнформацiя про дивiденти – Не пiдлягає заповненню Товариством.
Не заповнено: Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент – Не пiдлягає заповненню Товариством.
Не заповнено: Iнформацiя про облiгацiї емiтента – Товариство не випускало облiгацiї.
Не заповнено: Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом – Товариство не випускало iншi цiннi папери.
Не заповнено: Iнформацiя про похiднi цiннi папери – Товариство не випускало похiднi цiннi папери.
Не заповнено: Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду – Товариство не здiйснювало викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Не заповнено: Опис бiзнесу – Не пiдлягає заповненню Товариством.
Не заповнено: Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї – Не пiдлягає заповненню Товариством.
Не заповнено: Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї – Не пiдлягає заповненню Товариством.
Не заповнено: Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв – Такi рiшення Товариством не приймались.
Не заповнено: Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв – Такi рiшення Товариством не приймались.
Не заповнено: Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть – Такi рiшення Товариством не приймались.
Не заповнено: Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв – Не пiдлягає заповненню Товариством.
Не заповнено: Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй – Не пiдлягає заповненню Товариством.
Не заповнено: Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям – Не пiдлягає заповненню Товариством.
Не заповнено: Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду – Не пiдлягає заповненню Товариством.
Не заповнено: Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття – Не пiдлягає заповненню Товариством.
Не заповнено: Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду – Не пiдлягає заповненню Товариством.
Не заповнено: Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року – Не пiдлягає заповненню Товариством.
Не заповнено: Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття – Не пiдлягає заповненню Товариством.
Не заповнено: Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв – Не пiдлягає заповненню Товариством.
Не заповнено: Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв – Не пiдлягає заповненню Товариством.
Не заповнено: Основнi вiдомостi про ФОН – Не пiдлягає заповненню Товариством.
Не заповнено: Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН – Не пiдлягає заповненню Товариством.
Не заповнено: Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН – Товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН – Не пiдлягає заповненню Товариством.
Не заповнено: Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН – Не пiдлягає заповненню Товариством.
Не заповнено: Правила ФОН – Не пiдлягає заповненню Товариством.
Не заповнено: Текст аудиторського висновку (звiту) – Не пiдлягає заповненню Товариством.
Не заповнено: Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (у разi наявностi) – Не пiдлягає заповненню Товариством.
Не заповнено: Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) – Не пiдлягає заповненню Товариством.
Не заповнено: Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва) – Товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство “Мiжнародна iнвестицiйна група”

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A01 № 373215

3. Дата проведення державної реєстрації

09.08.2005

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

105639154

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

3

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування

69.10 Дiяльнiсть у сферi права

69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова рада; Президент.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство “ОТП Банк”

2) МФО банку

300528

3) поточний рахунок

26006301306636

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н

5) МФО банку

д/н

6) поточний рахунок

д/н

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім’я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря

1

2

3

4

14.04.2014

27.01.2017

Воробйов Якiв Анатолiйович

(044) 581-67-82, office@mig.in.ua

Опис

Наказом № 14-1/04/14-к вiд 14.04.2014 виконання обов’язкiв корпоративного секретаря покладено на президента Товариства за посадою.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Член Наглядової ради та Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Поворозник Тетяна Олегiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1978
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ “Мiжнародна iнвестицiйна група” в.о. головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2017 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про наглядову раду Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Поворозник Т.О. призначено на новий строк на три роки на посаду члена Наглядової ради Товариства згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 14.04.2017 року, оформленого протоколом № 1. Представник акцiонера Дубового Федора Кириловича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) – 11 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ПрАТ “Мiжнародна iнвестицiйна група”, в.о. Головного бухгалтера. Зайняття посадовою особою посад на будь-яких iнших пiдприємствах та їх мiсцезнаходження: д/н.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бурлаченко Валентина Василiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1983
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ “Мiжнародна iнвестицiйна група”, головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2017 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про наглядову раду Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Бурлаченко В.В. призначено на новий строк на три роки на посаду Голови Наглядової ради Товариства згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 14.04.2017 року, оформленого протоколом № 1. Представник акцiонера Дубового Федора Кириловича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) – 10 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ПрАТ “Мiжнародна iнвестицiйна група”, Головний бухгалтер. Зайняття посадовою особою посад на будь-яких iнших пiдприємствах та їх мiсцезнаходження: д/н.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Президент
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Воробйов Якiв Анатолiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1990
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Одеське територiальне вiддiлення Антимонопольного комiтету України, головний спецiалiст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.01.2017 До моменту прийняття рiшення про звiльнення з посади
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Президента Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Воробйова Я.А. призначено на посаду (до моменту прийняття рiшення про звiльнення з посади) на пiдставi протоколу № 1/2017 засiдання Наглядової ради вiд 26.01.2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) – 7 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний спецiалiст Одеського територiального вiддiлення АМКУ, викладач кафедри математики та iнформатики Iзмаїльського державного гуманiтарного унiверситету. Зайняття посадовою особою посад на будь-яких iнших пiдприємствах та їх мiсцезнаходження: д/н.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Ревiзор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бурлаченко Микола Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1983
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ “Мiжнародна iнвестицiйна група”, Президент
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2017 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзора Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Бурлаченка М.М. призначено на посаду на п’ять рокiв на посаду Ревiзора Товариства згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 14.04.2017 року, оформленого протоколом № 1. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) – 11 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ПрАТ “Мiжнародна iнвестицiйна група”, Президент. Зайняття посадовою особою посад на будь-яких iнших пiдприємствах та їх мiсцезнаходження: д/н.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред’явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред’явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Член Наглядової ради, Головний бухгалтер

Поворозник Тетяна Олегiвна

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Бурлаченко Валентина Василiвна

0

0

0

0

0

0

Президент

Воробйов Якiв Анатолiйович

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Бурлаченко Микола Миколайович

0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

0

 

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Дубовий Федiр Кирилович

26422

99.9962

26422

Усього

26422

99.9962

26422

*Для юридичної особи – нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається “фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

14.04.2017

Кворум зборів**

99.9962

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Прийняття рiшення про порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування, в тому числi кумулятивного голосування. 3. Визначення чисельностi лiчильної комiсiї Товариства, строку дiї її повноважень та обрання персонального складу.4. Звiт Президента Товариства за пiдсумками роботи за 2016 рiк та основнi напрями дiяльностi Товариства на 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Президента Товариства за 2016 рiк.5. Звiт Наглядової ради Товариства за пiдсумками роботи за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. 6. Звiт Ревiзора за пiдсумками роботи за 2016 рiк. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзора за пiдсумками роботи за 2016 рiк. 7. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, рiчного звiту Товариства, балансу, звiту про фiнансовi результати та iнших форм рiчної звiтностi за 2016 рiк. 8. Розподiл прибутку за 2016 рiк, затвердження розмiру дивiдендiв за 2016 рiк, прийняття рiшення про строк та порядок виплати дивiдендiв за 2016 рiк. 9. Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 10. Обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що можуть укладатися з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з Головою та членами Наглядової ради. 11. Обрання Ревiзора. 12. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 2017 р. 13. Про змiну мiсцезнаходження Товариства. 14. Прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакцiї. 15. Про визначення особи, уповноваженої на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї та внесення вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб – пiдприємцiв та громадських формувань. Вiд Акцiонера Дубового Федора Кириловича надiйшла пропозицiї щодо включення першого питання до перелiку питань порядку денного: пропозицiя задоволена. Результати розгляду питань порядку денного: прийнято рiшення з усiх питань.

* Поставити помітку “Х” у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

10.11.2017

Кворум зборів**

99.9962

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Визначення чисельностi лiчильної комiсiї Товариства, строку дiї її повноважень та обрання персонального складу. 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування, в тому числi кумулятивного голосування. 3. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. 4. Приведення Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимогам чинного законодавства шляхом внесення до нього змiн та затвердження його у новiй редакцiї. 5. Приведення Положень Товариства «Про Загальнi збори акцiонерiв», «Про Наглядову раду», «Про Ревiзора», «Про Президента» у вiдповiднiсть до вимогам чинного законодавства шляхом внесення до них змiн та затвердження їх у новiй редакцiї. 6. Визначення особи, уповноваженої на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї та внесення вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб – пiдприємцiв та громадських формувань. 7. Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 8. Обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що можуть укладатися з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з Головою та членами Наглядової ради. 9. Припинення повноважень Ревiзора. 10. Обрання Ревiзора. 11. Заснування iнших юридичних осiб. 12. Вхiд Товариства до складу учасникiв господарських товариств. 13. Вiдчуження належних Товариству корпоративних прав. 14. Вiдчуження майна господарських товариств, учасником яких виступає Товариство. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй до перелiку питань порядку денного не було. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: Наглядова рада Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: з питань № 1, 2, 3, 4, 5, 6 – рiшення прийнято; з питань № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 – рiшенння не прийнято.

* Поставити помітку “Х” у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

24.06.2010

461/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000078927

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

3998

26423

105639154

100

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: акцiї в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Мета додаткової емiсiї: додаткова емiсiя акцiй не проводилось. Спосiб розмiщення: не розмiщувались.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

5.2

7.9

0

0

5.2

7.9

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

5.2

7.9

0

0

5.2

7.9

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

5.2

7.9

0

0

5.2

7.9

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв: 100тис грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 92,1% Ступiнь використання основних засобiв: використовуються на 100% Сума нарахованого зносу: 92,1тис.грн. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмежень по використанню майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

17729.8

23265.4

Статутний капітал (тис. грн.)

105639.2

105639.2

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

105639.2

105639.2

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств”, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -87909,4 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -87909,4 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -82373,8 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -82373,8 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вартiсть чистих активiв товариства не менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом. Згiдно з вимогами п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.

3. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов’язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

35861.8

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

35861.8

X

X

Опис: д/н

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

26.01.2017

30.01.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

14.04.2017

18.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця)

ТОВ «МIЖНАРОДНИЙ ФIНАНСОВИЙ АУДИТ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи)

37024556

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м. Київ, вулиця Єфремова, 9, кв. 5

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4352 25.03.2010

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

326/4
30.06.2016

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

безумовно-позитивна

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

д/н

Номер та дата договору на проведення аудиту

03/150
27.12.2017

Дата початку та дата закінчення аудиту

01.04.2018
12.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

12.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

10000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

2

1

2

2016

1

0

3

2015

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

2

членів наглядової ради – акціонерів

0

членів наглядової ради – представників акціонерів

0

членів наглядової ради – незалежних директорів

0

членів наглядової ради – акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради – акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

2

членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Наглядова рада не проводила самооцiнку

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

6

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались

Інші (запишіть)

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб – акцiонерiв.

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Iншi документи вiдсутнi

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

Так

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Протягом останнiх трьох рокiв зовнiшнiй аудитор не змiнювався

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Вiдсутнi iншi органи

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть):

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори

X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство “Мiжнародна iнвестицiйна група”

за ЄДРПОУ

33690928

Територія Печерський

за КОАТУУ

8038200000

Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності Консультування з питань комерційної діяльності й керування

за КВЕД

70.22

Середня кількість працівників 3
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон

вулиця Мiчурiна, буд. 54А, оф. 119, 01014, тел. 044 581-67-82

 

Форма № 1-м

1. Баланс
на 31.12.2017 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції

1005

2.7

0

Основні засоби:

1010

5.2

7.9

- первісна вартість

1011

97.3

100

- знос

1012

( 92.1 )

( 92.1 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

56324.5

43507.9

Інші необоротні активи

1090

Усього за розділом I

1095

56332.4

43515.8

II. Оборотні активи
Запаси

1100

1

0

- у тому числі готова продукція

1103

Поточні біологічні активи

1110

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

98.1

98.1

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

6

8.2

- у тому числі податок на прибуток

1136

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

9934

9934

Поточні фінансові інвестиції

1160

Гроші та їх еквіваленти

1165

Витрати майбутніх періодів

1170

Інші оборотні активи

1190

60.8

35.5

Усього за розділом II

1195

10099.9

10075.8

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

Баланс

1300

66432.3

53591.6

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

105639.2

105639.2

Додатковий капітал

1410

15.3

15.3

Резервний капітал

1415

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-82389.1

-87924.7

Неоплачений капітал

1425

( )

( )

Усього за розділом I

1495

23265.4

17729.8

II. Довгострокові забов”язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

679.4

711.8

ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків

1600

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610

- товари, роботи, послуги

1615

розрахунками з бюджетом

1620

у тому числі з податку на прибуток

1621

- зі страхування

1625

- з оплати праці

1630

Доходи майбутніх періодів

1665

Інші поточні зобов’язання

1690

42487.5

35150

Усього за розділом IІІ

1695

42487.5

35150

ІV. Зобов”язання, пов”язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

Баланс

1900

66432.3

53591.6

 

 

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.

Форма N 2-м

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

24

Інші операційні доходи

2120

18.7

Інші доходи

2240

300

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

0

342.7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( )

( 22.8 )

Інші операційні витрати

2180

( 192.6 )

( 236 )

Інші витрати

2270

( 5343 )

( )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( 5535.6 )

( 258.8 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 – 2285)

2290

-5535.6

83.9

Податок на прибуток

2300

( )

( 11.3 )

Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)

2350

-5535.6

72.6

 

Примітки до балансу
Примітки до звіту про фінансові результати
Керівник Воробйов Якiв Анатолiйович
Головний бухгалтер Поворозник Тетяна Олегiвна

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить отзыв