Вы просматриваете: Главная > Регулярна інформація за 2011р > Опис бізнесу

Опис бізнесу

 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Перереєстроване Товариство Голосiївською районною в мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю. Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя А01 № 373215 вiд 29.04.2011р., номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб – пiдприємцiв про державну реєстрацiю 1 068 105 0020 006418.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Загальнi збори акцiонерiв Товариства – вищий орган управлiння. Наглядова рада Товариства – орган, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює дiяльнiсть Президента Товариства. Президент Товариства – одноособовий виконавчий орган Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Ревiзор Товариства – здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не натходило
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Для цiлей бухгалтерського облiку, використовується альтернативний пiдхiд ведення бухгалтерського облiку, передбачений змiнами внесеними до П(С)БО – наказом Мiнiстерства фiнансiв України <Про затвердження змiн до деяких положень (стандартiв) бухгалтерського облiку> вiд 18.03 2011 року № 372. Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов’язаних з полiпшенням та ремонтом об’єкта, визначену у порядку, встановленому податковим законодавством. Первiсна вартiсть об’єкта основних засобiв збiльшується на суму iндексацiї, проведеної у порядку, встановленому податковим законодавством, з вiдображенням у бухгалтерському облiку в порядку, передбаченому пунктами 19-21 Положення (стандарту) 7. Нарахування амортизацiї здiйснюється з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв корисного використання основних засобiв, встановлених податковим законодавством. З метою недопущення розкрадань (недостач) малоцiнних i швидкозношуваних предметiв, переданих в експлуатацiю i вилучених зi складу активiв, головний бухгалтер здiйснює контроль за видачею таких МШП за мiсцями експлуатацiї шляхом забезпечення проставлення в облiкових картках пiдписiв працiвникiв в отриманнi МШП, вiдмiток про перемiщення МШП мiж структурними пiдроздiлами, а також складання актiв на їх списання у разi непридатностi до експлуатацiї.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА> станом на 31 грудня 2011 року. 1. Аудиторський висновок подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, який складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi,аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА), зокрема до МСА № 700 <Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi>, МСА 705 <Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора>, МСА 706 <Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора>. 2. Аудиторський висновок мiстить: 2.1. Адресат. Аудиторський звiт призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва ПрАТ <Мiжнародна iнвестицiйна група> (суб’єкту господарювання), фiнансовий звiт якого перевiря┐ється, i може бути викорис-таний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних папе┐рiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом. Україна 03033, м. Київ, вул. Саксаганського, б.41 Основнi вiдомостi про емiтента: Повна назва: Приватне акцiонерне товариство <Мiжнародна iнвестицiйна група>; Скорочена назва: ПрАТ <МIГ>; Код за ЄДРПОУ: 33690928; Юридичне та фактичне мiсцезнаходження: Україна 03033, м. Київ, вул. Саксаганського, б.41; Тел./факс: (044)581-67-82; Дата реєстрацiї: Товариство зареєстроване Голосiївською районною в мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю. Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя А01 №216352 вiд 18.07.2007р., номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб – пiдприємцiв про державну реєстрацiю 1 068 107 0012 006418. Основнi види дiяльностi згiдно Довiдки АБ №326840 вiд 19.02.2011р. з єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ): 74.14.0 Консультацiя з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння 67.13.0 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансового посередництва 70.31.0 Дiяльнiсть агентств нерухомостi 70.32.0 Управлiння нерухомим майном 74.13.0 Дослiдження кон’юктури ринку та виявлення суспiльної думки 74.15.0 Управлiння пiдприємствами Дiяльнiсть емiтента не потребує спецiальних дозволiв та лiцензiй. Додаткова iнформацiя 21 травня 2010 року проведенi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ <МIГ> (Протокол №2/2010 вiд 21.05.2010р.) затвердили нову редакцiю Статуту, на вимогу ст..20 ч.2 Закону України <Про акцiонернi товариства>. Приватне акцiонерне товариство <Мiжнародна iнвестицiйна група>. Яке в результатi змiни типу i найменування акцiонерного товариства згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1/2011 вiд 28.04.2011р.) та з метою приведення своєї дiяльностi у вiдповiднiсть вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства> продовжує дiяльнiсть та є правонаступником всiх прав i обов’язкiв Закритого акцiонерного товариства <Мiжнародна енергетична компанiя>. Дата перереєстрацiї: перереєстроване Товариство Голосiївською районною в мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю. Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя А01 № 373215 вiд 29.04.2011р., номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб – пiдприємцiв про державну реєстрацiю 1 068 105 0020 006418. 2.2 Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики. Аудитором проводилась вибiркова перевiрка фiнансових звiтiв Приватного Акцiонерного Товариства <Мiжнародна iнвестицiйна група> станом на 31.12.2011 року, якi складають повний комплект фiнансової звiтностi: – форма № 1 <Баланс> станом на 31.12.2011 р., – форма № 2 <Звiт про фiнансовi результати> за 2011 р., Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України <Про аудиторську дiяльнiсть>, iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стан┐дартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 122 вiд 18 квiтня 2003 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 <Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi>, МСА 705 <Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора>, МСА 706 <Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора>. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог а також зобов’язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять сут┐тєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджу┐ють суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку i застосованих прин┐ципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 <Аудиторськi докази>, що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для об?рунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту. У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час пере┐вiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на об?рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов’язань, але на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй ми висловлюємо довiру, згiдно вимог МСА. Нами були виконанi процедури, якi об?рунтовують думку, що цi активи та зобов’язання наявнi. Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторо┐вi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України <Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi>, статтi 40 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>, Законiв України <Про аудиторську дiяльнiсть>, <Про акцiонернi товариства>, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, а також рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 № 122/2 <Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв> з урахуванням вимог Положення щодо пiдгото┐вки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фо┐ндового ринку (затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондово┐го ринку вiд 29 вересня 2011р. №1360), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 р. за № 1358/20096. Фiнансова звiтнiсть ТОВАРИСТВА пiдготовлена згiдно з вимогами, Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, та Облiкової полiтики ПрАТ <МIГ>( наказ ПрАТ <МIГ> №б/н вiд 01.06.2006року). Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку ПрАТ <МIГ> за станом на кiнець останнього дня звiтного року. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов’язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. 2.3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ,стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства>; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 <Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту>. 2.4. Вiдповiдальнiсть аудитора. Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Аудиторський висновок, який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi – Комiсiя) при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, повинен бути складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА), зокрема до МСА 700 <Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi>, МСА 705 <Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора>, МСА 706 <Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора>, МСА 720 <Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть”, МСА 240 <Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi>. 2.5. Безумовно-позитивний висновок. Виходячи з наслiдкiв проведеного аудиту, аудиторська фiрма пiдтверджує, що надана їй iнформацiя дає достовiрне та повне уявлення про реальний склад активiв та пасивiв суб’єкта перевiрки. Фiнансово-господарська дiяльнiсть здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства. Прийнята система бухгалтерського облiку вiдповiдає законодавчим та нормативним вимогам., вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть за 2011рiк, ПрАТ <МIГ>, достовiрна та вiдповiдає даним бухгалтерського облiку. Форми фiнансової звiтностi узгодженi, та не мiстять викривлень. Звiтнiсть складена за дiйсними даними бухгалтерського облiку та достовiрно вiдображає у всiх суттєвих аспектах фактичне фiнансове становище пiдприємства станом на 31.12.2011року по результатах проведених господарських операцiй за 2011 року. Баланс пiдприємства станом на 31.12.2011року з валютою 49049,10 тис. грн. Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк з чистим збитком в сумi 170,10 тис. грн. пiдтверджуємо. Станом на кiнець дня 31.12.2011року власний капiтал ПрАТ <МIГ>, складається з статутного капiталу в розмiрi 105639,2тис.грн. подiленого на 26423 простих iменних акцiй в без документарнiй формi iснування, номiнальною вартiстю 3998,0грн за одну акцiю. Випуск акцiй зареєстровано ДКЦПФР 24.06 2010року та видано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй. Реєстрацiйний №461/1/10 вiд 24.06.2010року.Статутний капiтал станом на кiнець дня 31.12.2011року сплачено повнiстю. Станом на кiнець дня 31.12.2011року додатковий капiтал становить15,3тис.грн., та нерозподiлений прибуток(непокритий збиток) становить 99908,4тис.грн. балансового збитку. 2.6.1 Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 <Статутний капiтал акцiонерного товариства>, зокрема п. 3 <Якщо пiсля закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї”. Станом на 31.12.2011 р. чистi активи Приватного акцiонерного товариства <Мiжнародна iнвестицiйна група> складають: Рядок Сума на кiнець звiтного перiоду,2011р. тис. грн.. 1. АКТИВИ 1.2 Необоротнi актив 38970,5 1.3 Оборотнi активи 10073,3 1.4 Витрати майбутнiх перiодiв 5,3 1.5. Необоротнi активи та групи вибуття – 1.6 Усього активiв 49049,1 2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 2.1 Довгостроковi зобов’язання 541,9 2.2 Поточнi зобов’язання 42737,9 2.3 Забезпечення наступних виплат i платежiв – 2.4 Доходи майбутнiх перiодiв – 2.5 Усього зобов’язань 43279,8 3. ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.6 – рядок 2.5) 5769,3 4. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ, у тому числi: 105639,2 4.1 Неоплачений капiтал – 4.2 Вилучений капiтал – 5. Вiдвернення (рядок 3 – рядок 4) 99869,9 Таким чином, станом на 31.12.2011р. чистi активи ПрАТ <МIГ>, дорiвнюють 5769,3тис. грн., чистi активи менше статутного капiталу товариства на 99869,9тис. грн.. Аудитор пiдтверджує, що розмiр чистих активiв ПрАТ <МIГ>, не вiдповiдає вимогам дiючого законодавства. 2.6.2 Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звiтностi. Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того,що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлення у зв’язку з iнформацiю,що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї. 2.6.3 Виконання значних право чинiв Товариство у 2011 роцi> не мало значних правочинiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. 2.6.4 Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: – Загальнi збори акцiонерiв Товариства; – Наглядова рада Товариства; – Президент Товариства; – Ревiзор Товариства. Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Статутом Товариства встановлено кiлькiсний склад органiв корпоративного управлiння: Голова правлiння, в особi Президента Товариства – одноособово , Наглядова рада – голова та члени ради, статутом кiлькiсний склад не визначено, Ревiзор – одноособово. Стан корпоративного управлiння товариства, вiдповiдає Закону України <Про акцiонернi товариства>. Станом на 31.12.2011 року акцiями товариства володiє 3 акцiонери фiзичнi особи, з яких 1 акцiонер володiє 99,9924308368 вiдсотками акцiй Товариства Дубовий Ф.К. паспорт КМ №262138 вiд 31.08.2004р. 2.6.5 Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 <Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища>, Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення даних у Приватного акцiонерного товариства <Мiжнародна iнвестицiйна група> в наслiдок шахрайства. 2.7. Основнi вiдомостi про аудитора. Назва аудиторської фiрми: Приватне пiдприємство <Аудиторська фiрма <Звiт>, Код ЄДРПОУ 37393206. Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Наталiї Ужвiй , 4- г,кв.92 Данi про наявнiсть вiдповiдних свiдоцтв: Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №4432 вiд 31 березня 2011р. Дiйсне до 31 березня 2016р. Видане Аудиторською палатою України. Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв № АБ 001423, реєстрацiйний номер Свiдоцтва№1522. Дiйсне до 31.03.2016 року. Видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. У вiдповiдностi з договором № 29-АВ вiд 02 квiтня 2012 року на здiйснення аудиту звiтностi мiж Приватного акцiонерного товариства <Мiжнародна iнвестицiйна група> та ПП <Аудиторська фiрма <Звiт>, з 02 квiтня 2012р. по 16 квiтня 2012р. проведена перевiрка достовiрностi повного пакету фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2011року, Баланс на 31.12.2011р, Звiт про фiнансовi результати за 2011р. Вiд iменi фiрми аудиторський висновок складено директором Покляцькою Л.П./сертифiкат аудитора №000602 вiд 25.01.1996р. подовжено до 25.01.2015р. Дата видачi висновку: <16> квiтня 2012 року Директор ПП АФ “ЗВIТ” Л.П. Покляцька Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №4432 згiдно рiшення АПУ 31 березня 2011року. Дiйсне до 31 березня 2016р. Видане Аудиторською палатою України. Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв № АБ 001423, реєстрацiйний номер Свiдоцтва№1522. Дiйсне до 31.03.2016 року. Видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об’ємі постачання Основним видом послуг, що надаються емiтентом, є консультування з питань пiдприємницької дiяльностi та управлiння.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п’ять рокiв було здiйснено придбання активiв у виглядi корпоративних прав господарських товариств, якi проводять дiяльнiсть у рiзних галузях господарства.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення На пiдприємствi облiковуються основнi засоби, первiсна вартiсть яких на початок 2011 року склала 93,7 тис. Грн на кiнець року – 92,9 тис. Грн. Сума нарахованого зносу склала 88,7 тис. Грн. на початок року та 89,8 тис. Грн. – на кiнець року. Вiдповiдно залишкова вартiсть основних засобiв на початок 2011 року склала 5,0 тис.грн. та 3,1 тис. Грн. – на кiнець 2011р. На пiдприємствi облiковуються основнi засоби, якi вiдповiдно до Положення (стандарту) 7 вiдносяться до групи Машини та обладнання та Iншi основнi засоби.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Збитковiсть галузей господарства, в яких працюють господарськi товариства, у якi було здiйснено iнвестицiї.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Штрафнi санкцiї до емiтента не застосовувались
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Залучення iноземних iнвестицiй.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладенi, але ще не виконанi контракти вiдсутнi.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Проведення роботи iз залучення iнвестицiй та подальше їх спрямування на розвиток господарських товариств, корпоративними правами яких володiє Товариство.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Дослiдження та розробки не проводяться
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судовi справи, стороною в яких виступає емiтент, вiдсутнi.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iншої iнофрамцiї немає
  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить отзыв