Вы просматриваете: Главная > Інформація емітента, Новини, Новости > Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА”

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33690928

3. Місцезнаходження: 01014, мiсто Київ, вулиця Мiчурiна, буд. 54-А, офiс 119

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 581-67-82 (044) 581-67-83

5. Електронна поштова адреса: office@mig.in.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://mig.in.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiшення про припинення повноважень прийнято рiчними Загальними зборами 23.04.2019 р. (протокол № 1 вiд 23.04.2019 р.). Повноваження посадової особи Балана Максима Володимировича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), який займав посаду Члена Наглядової ради Товариства припинено, у зв’язку iз припиненням повноважень Наглядової ради у повному складi. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 16.04.2018р. по 23.04.2019р.

Рiшення про припинення повноважень прийнято рiчними Загальними зборами 23.04.2019 р. (протокол № 1 вiд 23.04.2019 р.). Повноваження посадової особи Шевченка Дмитра Валерiйовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), який займав посаду Члена Наглядової ради Товариства припинено, у зв’язку iз припиненням повноважень Наглядової ради у повному складi. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 16.04.2018р. по 23.04.2019р.

Рiшення про обрання прийнято рiчними Загальними зборами 23.04.2019 р. (Протокол №1 вiд 23.04.2019 року). Токарчука Богдана Валерійовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Члена Наглядової ради у зв’язку iз обранням членiв Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Начальник Юридичного відділу Приватного акцiонерного товариства “Мiжнародна енергетична компанiя”. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Токарчук Богдан Валерійович є представником акцiонера Дубового Федора Кириловича, який володiє 26422 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 99,996215% вiд їх загальної кiлькостi акцiй.

Рiшення про обрання прийнято рiчними Загальними зборами 23.04.2019 р. (Протокол №1 вiд 23.04.2019 року). Поворозник Тетяна Олегівна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Члена Наглядової ради у зв’язку iз обранням членiв Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: член правління Акціонерного товариства «Київський науково-дослідний та проектно-контрукторський інститут «Енергопроект», головний бухгалтер Приватного акціонерного товариства «Міжнародна інвестиційна група». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Поворозник Тетяна Олегівна є представником акцiонера Дубового Федора Кириловича, який володiє 26422 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 99,996215% вiд їх загальної кiлькостi акцiй

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Президент                                                                             Дубовий Павло Павлович

(ініціали та прізвище керівника)

(підпис)

 

23.04.2019

(дата)

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить отзыв