Вы просматриваете: Главная > Інформація емітента, Новини, Новости > Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА”

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33690928

3. Місцезнаходження: 01014, мiсто Київ, вулиця Мiчурiна, буд. 54-А, офiс 119

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 581-67-82 (044) 581-67-83

5. Електронна поштова адреса: office@mig.in.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://mig.in.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

Дата прийняття загальними зборами рiшення по попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв – 23.04.2019 року.

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, характеру правочинiв – договори позики, поставки, купiвлi-продажу, будь-якi iншi господарськi договори.

Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 272512.4 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 68128.1 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (у вiдсотках) – 400%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 26 423 шт.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 26 423 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення 26 423 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення 0 шт.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Президент                                                                             Дубовий Павло Павлович

(ініціали та прізвище керівника)

(підпис)

 

23.04.2019

(дата)

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить отзыв