Вы просматриваете: Главная > Інформація емітента, Новини, Новости > Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

Титульний аркуш

 

25.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 25/04/19/1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положення).

 

Президент       Дубовий Павло Павлович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2018 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Мiжнародна iнвестицiйна група”

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33690928

4. Місцезнаходження: 01014, Україна, Печерський р-н, м. Київ, вул. Мiчурiна, буд. 54-А, офiс 119

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 581-67-82, (044) 581-67-83

6. Адреса електронної пошти: office@mig.in.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 23.04.2019, Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 23.04.2019р.

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://mig.in.ua 25.04.2019
  (адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента  
7. Судові справи емітента  
8. Штрафні санкції емітента  
9. Опис бізнесу X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X
1) інформація про органи управління X
2) інформація про посадових осіб емітента X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення  
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) X
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X
2) інформація про розвиток емітента X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків X
4) звіт про корпоративне управління X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X
- інформація про наглядову раду X
- інформація про виконавчий орган X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X
- повноваження посадових осіб емітента X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників)  
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру X
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери емітента  
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  
18. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)  
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента  
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу  
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів  
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент  
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
26. Інформація вчинення значних правочинів  
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  
29. Річна фінансова звітність X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)  
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
41. Основні відомості про ФОН  
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
45. Правила ФОН  
46. Примітки:

Не заповнено: Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi -  Не пiдлягагає заповненню Товариством.

Не заповнено: Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря – Не пiдлягає заповненню Товариством.

Не заповнено: Iнформацiя про рейтингове агентство – Товариство не  проводило рейтингову оцiнку емiтента та цiнних паперiв емiтента.

Не заповнено: Iнформацiя фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента – Товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Не заповнено: Судовi справи емiтента – Товариство не має судових справ.

Не заповнено: Штрафнi санкцiї емiтента – Товариство не має отримувало штрафних санкцiй.

Не заповнено: Iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення – Не пiдлягає заповненню Товариством.

Не заповнено: Iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй – Такi змiни не вiдбились у Товариствi.

Не заповнено: Iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй – Не пiдлягає заповненню Товариством.

Не заповнено: Iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов’язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй – Не пiдлягає заповненню Товариством.

Не заповнено: Iнформацiя про облiгацiї емiтента – Товариство не випускало облiгацiї.

Не заповнено: Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом – Товариство не випускало iншi цiннi папери.

Не заповнено: Iнформацiя про похiднi цiннi папери – Товариство не випускало похiднi цiннi папери.

Не заповнено: Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв – Товариство не забезпечувало випуск боргових цiнних паперiв.

Не заповнено: Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду – Товариство не придбавло власних акцiй.

Не заповнено: Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва) – не пiдлягає заповненню Товариством.

Не заповнено: Iнформацiю про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента – працiвники Товариства не володiють цiнними паперами (крiм акцiй) Товариства.

Не заповнено: Iнформацiю про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента – працiвники Товариства не володiють акцiями у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу Товариства.

Не заповнено: Iнформацiю про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв – Вiдсутнi такi обмеження

Не заповнено: Iнформацiю про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi – Дивiденти не виплачувались.

Не заповнено: Iнформацiю про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiх – Товариство не виробляло продукцiю.

Не заповнено: Iнформацiю про собiвартiсть реалiзованої продукцiї – Товариство не реалiзовувало продукцiю.

Не заповнено: Iнформацiю про осiб, послугами яких користується емiтент – Товариство не користувалось послугами.

Не заповнено: Iнформацiю про прийняття рiшення пр опопереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв – Не пiдлягає заповненню Товариством.

Не заповнено: Iнформацiю про вчинення значних правочинiв – Не пiдлягає заповненню Товариством.

Не заповнено: Iнформацiю щодо правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть – Не пiдлягає заповненню Товариством.

Не заповнено: Вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть – Не пiдлягає заповненню Товариством.

Не заповнено: Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) -  Не пiдлягає заповненню Товариством.

Не заповнено: Рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) – Не пiдлягає заповненню Товариством.

Не заповнено: Iнформацiю про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента – Вiдсутнi такi договори.

Не заповнено: iнформацiю про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом -Вiдсутнi такi договори.

Не заповнено: Iнформацiю про випуски iпотечних облiгацiй – Товариство їх не випускало.

Не заповнено: Iнформацiю про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття – Товариство не отримувало iпотечне покриття.

Не заповнено: Iнформацiю про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками – Товариство не має таких прострочених зобов’язань.

Не заповнено: Iнформацiю про випуски iпотечних сертифiкатiв -  Товаритсво не випускало iпотечнi сертифiкати.

Не заповнено: Iнформацiю щодо реєстру iпотечних активiв – Товариство не має реєстру iпотечних активiв.

Не заповнено:  вiдомостi про ФОН, сертифiкати ФОН, варiсть чистих активiв ФОН, правила ФОН – Товариство не є фiнансовою установою.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство “Мiжнародна iнвестицiйна група”

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A01 № 373215

3. Дата проведення державної реєстрації

09.08.2005

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн) 

105639154

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

3

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

70.22 – Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування

69.10 – Дiяльнiсть у сферi права

69.20 – Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство “ОТП Банк”

2) МФО банку

300528

3) Поточний рахунок

26006301306636

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

5) МФО банку

 

6) Поточний рахунок

 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

КСП УКРАЇНА ГРУП

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

42563659

4) Місцезнаходження

68354, Одеська обл., Кiлiйський район, село Лiски, ПРОВУЛОК ПОРТОВИЙ, будинок 20

5) Опис

Товариство  володiє корпоративниви правами ТОВ “КСП УКРАЇНА ГРУП”, код ЄДРПОУ 42563659, у розмiрi 99,99 %

 

 

XI. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змiни в органiзацiйний структурi Товариства не вiдбулись.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу  3 особи. Позаштатнi працiвники та особи, якi працюють за сумiсництвом або на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) вiдсутнi. Факти змiни розмiру фонду оплати працi вiдсутнi.  Програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвниiв операцiйним потребам емiтента вiдстуня.

 

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання,  зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання

Товариство не належить до жодних об’єднань пiдприємств.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами, Товариство не проводило.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Протягом звiтного перiоду пропозицiї щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб не надходили.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Бухгалтерський облiк ведеться за вимогами Закону України вiд 16.07.99 р. N 996-XIV “Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi”, Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, Наказу Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 30.11.1999 року №291 “Про затвердження плану рахункiв бухгалтерського облiку та iнструкцiї про його застосування”, а також iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.

В 2018 роцi для цiлей бухгалтерського облiку основних засобiв товариство застосовувало вимоги Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 “Основнi засоби”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 квiтня 2000 року №92 iз врахуванням змiн та доповнень. Згiдно облiкової полiтики пiдприємство застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї.

Податковий облiк основних засобiв та їх амортизацiї ведеться згiдно Податкового кодексу України iз змiнами та доповненнями.Запаси, що знаходяться на балансi пiдприємства – це активи, якi: утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської дiяльностi; утримуються для споживання пiд час виробництва продукцiї, виконання робiт та надання послуг, а також управлiння пiдприємством.

Бухгалтерський облiк запасiв ведеться в кiлькiсно-сумарному виразi. Первинний облiк ведеться в кiлькiсному вимiрнику за мiсцями зберiгання запасiв та матерiально-вiдповiдальними особами. Аналiтичний облiк запасiв ведеться за кожним найменуванням, якому присвоюється номенклатурний номер. Згiдно облiкової полiтики товариство для оцiнки запасiв при вiдпуску у виробництво, продажу чи iншому вибуттi застосовує метод ФIФО.

В 2018 роцi для ведення бухгалтерського облiку сировини, товарiв, матерiалiв та iнших товарно-матерiальних цiнностей товариство застосовувало вимоги ПСБО 9 “Запаси”, затвердженого МФУ № 246 вiд 20.10.1999 р. iз врахуванням змiн та доповнень.

Пiдприємство не має довгострокових фiнансових iнвестицiй.

 

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 

Товариство надає послуги бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 

Товариство не здiйснювало придбання або вiдчуження активiв.

 

Основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основними засобами Товариства є рухоме майно.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На дiяльнiсть Товариства iстотно впливають постiйнi змiни у податковому законодавствi та в iнвестицiйнiй полiтицi держави, неплатоспроможнiсть партнерiв i населення, наявнiсть недобросовiсної конкуренцiї, зношенiсть основних засобiв.

Ступiнь залежностi вiд зазначених проблем:

постiйнi змiни законодавства – ступiнь залежностi висока

нестабiльнiсть цiн – ступiнь залежностi висока

низька платоспроможнiсть споживачiв – ступiнь залежностi висока

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариство планує залучити закордоннi iнвестицiї.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Вiдсутнi такi договори.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегiя не розроблялась.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство не здiйснює полiтику дослiджень та розробок

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Вiдсутня

 

 

IV. Інформація про органи управління

Орган управління Структура Персональний склад
Загальнi збори загальна кiлькiсть акцiонерiв загальна кiлькiсть акцiонерiв
Наглядова рада двi особи Балан Максим Володимирович

Шевченко Дмитро Валерiйович

Президент Одноосiбний виконавчий орган Воробйов Якiв Анатолiйович
Ревiзор Одноосiбний орган Бойчук Iрина Пилипiвна

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Балан Максим Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1984

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

12

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ “Українська юридична компанiя “Право”, 37811836, юрист

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про наглядову раду Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Балан М.В. призначено на строк на три роки на посаду Члена Наглядової ради Товариства згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 16.04.2018 року, оформленого протоколом № 1. Представник акцiонера Дубового Федора Кириловича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) – 12 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ “Українська юридична компанiя “Право”, юрист.  Зайняття посадовою особою посад на будь-яких iнших пiдприємствах та їх мiсцезнаходження: не займає.

 

 

 

 

 

1) Посада

Президент

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Воробйов Якiв Анатолiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1990

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

8

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРIАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМIТЕТУ УКРАЇНИ, 20992104, Одеське територiальне вiддiлення Антимонопольного комiтету України, головний спецiалiст

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.01.2017, обрано До моменту прийняття рiшення про звiльнення з посади

9) Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Президента Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Воробйова Я.А. призначено на посаду (до моменту прийняття рiшення про звiльнення з посади) на пiдставi протоколу № 1/2017 засiдання Наглядової ради вiд 26.01.2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) – 8 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний спецiалiст Одеського територiального вiддiлення АМКУ, викладач кафедри математики та iнформатики Iзмаїльського державного гуманiтарного унiверситету.  Зайняття посадовою особою посад на будь-яких iнших пiдприємствах та їх мiсцезнаходження: не займає.

 

 

 

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шевченко Дмитро Валерiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1989

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

8

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АО “Всеукраїнська асоцiацiя адвокатiв”, 40921787, помiчник адвоката

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про наглядову раду Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Шевченка Д.В. призначено на строк на три роки на посаду Члена Наглядової ради Товариства згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 16.04.2018 року, оформленого протоколом № 1. Представник акцiонера Дубового Федора Кириловича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) – 8 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: помiчник адвоката АО “Всеукраїнська асоцiацiя адвокатiв”, провiдний юрисконсульт Юридичного департаменту Нацiонального банку України, провiдний спецiалiст, заступник начальника вiддiлу Головного територiального управлiння юстицiї в Одеськiй областi, головний спецiалiст Департаменту державної виконавчої служби Мiнiстерства юстицiї України.  Зайняття посадовою особою посад на будь-яких iнших пiдприємствах та їх мiсцезнаходження: не займає.

 

 

1) Посада

Ревiзор

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бойчук Iрина Пилипiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1983

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

17

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ “КУА “Перша iнвестицiйно-промислова група”, 33402761, головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про ревiзора Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Бойчук I.П. призначено на строк на три роки на посаду Ревiзора Товариства згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 16.04.2018 року, оформленого протоколом № 1. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) – 17 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: бухгалтер ТОВ “Укратом Сервiс”, головний бухгалтер ТОВ “КУА “Перша Iнвестицiйно-Промислова Група”.  Зайняття посадовою особою посад на будь-яких iнших пiдприємствах та їх мiсцезнаходження: не займає.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи   Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Привілейо-вані іменні
1 2 3 4 5 6 7
Член Наглядової ради Балан Максим Володимирович   0 0 0 0
Член Наглядової ради Шевченко Дмитро Валерiйович   0 0 0 0
Президент Воробйов Якiв Анатолiйович   1 0,003784 1 0
Ревiзор Бойчук Iрина Пилипiвна   0 0 0 0
Усього 1 0,003784 1 0

 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
       
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Дубовий Федiр Кирилович 99,996215
Воробйов Якiв Анатолiйович 0,003784
Усього 100

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство планує залучити iнвестицiї закордонних партнерiв для отримання прибутку.

 

2. Інформація про розвиток емітента

Метою дiяльностi Товаритсва є пiдприємницька, комерцiйна та iнша дiяльнiсть, що не суперечить Статуту Товариства та чинному законодавству i спрямована на отримання прибутку. Задля отримання прибутку Товариство займається наданням послуг та залученням iнвестицiй.

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

На протязi звiтного перiоду деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не укладалися.

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Основна мета управлiння фiнансовими ризиками – мiнiмiзацiя пов’язаних з ними фiнансових втрат. Головними завданнями управлiння фiнансовими ризиками є оптимiзацiя структури капiталу (спiввiдношення мiж власними та позичковими джерелами формування фiнансових ресурсiв) та оптимiзацiя портфеля боргових зобов’язань. Полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками – система цiлей i завдань управлiння ризиками, а також сукупнiсть методiв i засобiв досягнення цих цiлей. Полiтика управлiння фiнансовими ризиками знаходить своє вiдображення у стратегiї i тактицi виявлення та нейтралiзацiї ризикiв. Емiтентом не використовується метод страхування цiнового ризику за угодами на бiржi (товарнiй, фондовiй) – операцiї хеджування.

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство має схильнiсть до цiнових ризикiв, Товариство не має схильностi до кредитного ризику, ризику  лiквiдностi та / або ризику грошових потокiв.

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

власний кодекс корпоративного управлiння у Товариства вiдсутнiй

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння фондової бiржi, об’єднання юридичних осiб або iнших кодексiв корпоративного управлiння

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Товариство не вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння у зв’язку iз вiдсутнiстю кодексу

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів чергові позачергові
X  
Дата проведення 16.04.2018
Кворум зборів 100
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Питання 1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Прийняте рiшення: Обрати Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Президента Товариства Воробйова Якова Анатолiйовича та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства – члена Наглядової ради Товариства Поворозник Тетяну Олегiвну.

 

Питання 2. Визначення чисельностi лiчильної комiсiї Товариства, строку дiї її повноважень та обрання персонального складу. Прийняте рiшення: Затвердити одноособовий склад лiчильної комiсiї Товариства, строк дiї її повноважень – до переобрання на наступних Загальних зборах та обрати персональний склад: Голова Комiсiї Дубовий Федiр Кирилович.

 

Питання 3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування, в тому числi кумулятивного голосування. Прийняте рiшення: Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування, в тому числi кумулятивного голосування: бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвiдчуються пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї.

 

Питання 4. Затвердження порядку проведення (регламенту) рiчних Загальних зборiв акцiонерiв. Прийняте рiшення: Виступи з питань порядку денного -  до 5 хвилин, пропозицiї та довiдки – до 2 хвилин. Питання задаються в уснiй формi iз зазначенням прiзвища, iменi, по батьковi акцiонера або представника акцiонера. Голосування проводиться з використанням бюлетенiв. Пiдрахунок голосiв при голосуваннi буде здiйснюватися лiчильною комiсiєю.

 

Питання 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Президента Товариства за 2017 рiк. Прийняте рiшення: Затвердити звiт Президента Товариства за 2017 рiк та оцiнити роботу Президента Товариства за пiдсумками 2017 року як “задовiльна”.

 

Питання 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк та оцiнити роботу Наглядової ради Товариства за пiдсумками 2017 року як “задовiльна”.

 

Питання 7. Звiт Ревiзора за пiдсумками роботи за 2017 рiк. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзора за пiдсумками роботи за 2017 рiк. Прийняте рiшення: Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2017 рiк та оцiнити роботу Ревiзора Товариства за пiдсумками 2017 року як “задовiльна”.

 

Питання 8. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, рiчного звiту Товариства, балансу, звiту про фiнансовi результати та iнших форм рiчної звiтностi за 2017 рiк. Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк, результати дiяльностi Товариства за 2017 рiк, баланс, звiт про фiнансовi результати та iншi форми рiчної звiтностi за 2017 рiк.

 

Питання 9. Розподiл прибутку за 2017 рiк, затвердження розмiру дивiдендiв за 2017 рiк, прийняття рiшення про строк та порядок виплати дивiдендiв за 2017 рiк. Прийняте рiшення: Нарахування та виплату дивiдендiв за 2017 рiк не проводити. За результатами фiнансово-господарської  дiяльностi  за 2017 рiк.  Товариство  має збиток в  розмiрi 87924,7 тис. грн.

 

Питання 10. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. Прийняте рiшення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ходi поточної господарської дiяльностi протягом 1 (одного) року з дня проведення цих рiчних Загальних зборiв Товариства значних правочинiв, у тому числi, але не виключно: договорiв позики, поставки, купiвлi-продажу, будь-яких iнших господарських договорiв, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою iз сторiн, граничною сукупною вартiстю активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинiв) є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют. Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 53591,6 тис. грн. (100 % вiд вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк). Уповноважити Президента Товариства, з правом передоручення, укладати (вчиняти) та пiдписувати такi значнi правочини.

Питання 11. Приведення Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимогам чинного законодавства шляхом внесення до нього змiн та  затвердження його у новiй редакцiї. Прийняте рiшення: Привести Статут Товариства у вiдповiднiсть до вимогам чинного законодавства шляхом внесення до нього змiн та затвердження його у новiй редакцiї.

 

Питання 12. Приведення Положень Товариства “Про Загальнi збори акцiонерiв”, “Про Наглядову раду”, “Про Ревiзора”, “Про Президента” у вiдповiднiсть до вимогам чинного законодавства шляхом внесення до них змiн та  затвердження їх у новiй редакцiї. Прийняте рiшення: Привести Положення Товариства “Про Загальнi збори акцiонерiв”, “Про Наглядову раду”, “Про Ревiзора”, “Про Президента” у вiдповiднiсть до вимогам чинного законодавства шляхом внесення до них змiн та  затвердження їх у новiй редакцiї.

 

Питання 13. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складi. Прийняте рiшення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складi.

 

Питання 14. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. Прийняте рiшення: Обрати Наглядову раду Товариства у складi: БАЛАН МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ, ШЕВЧЕНКО ДМИТРО ВАЛЕРIЙОВИЧ.

 

Питання 15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що можуть укладатися з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. Прийняте рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що можуть укладатися з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди згiдно умов договорiв, уповноважити  Президента Товариства Воробйова Якова Анатолiйовича на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.

 

Питання 16. Припинення повноважень Ревiзора. Прийняте рiшення: Припинити повноваження Ревiзора Товариства Бурлаченка М.М.

 

Питання 17. Обрання Ревiзора. Прийняте рiшення: Обрати Ревiзором Товариства: БОЙЧУК IРИНУ ПИЛИПIВНУ.

 

Питання 18. Визначення особи, уповноваженої на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї та внесення вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб – пiдприємцiв та громадських формувань. Прийняте рiшення: Визначити особою, уповноваженою на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Президента Товариства Воробйова Якова Анатолiйовича та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства – члена Наглядової ради Товариства Поворозник Тетяну Олегiвну. Визначити особою, уповноваженою на внесення вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб – пiдприємцiв та громадських формувань Президента Товариства Воробйова Якова Анатолiйовича з правом видачi довiреностi на уповноважених осiб

 

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (зазначити)  

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій   X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

  Так Ні
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту X  
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X  
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X  
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (зазначити) Затвердження рiчної звiтностi Товариства.

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

  Так Ні
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства  
Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)?

  Кількість осіб
членів наглядової ради – акціонерів 0
членів наглядової ради – представників акціонерів 2
членів наглядової ради – незалежних директорів 0

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
З питань аудиту   X
З питань призначень   X
З винагород   X
Інше (зазначити)  

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: 

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: 

 

Персональний склад наглядової ради 

 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Незалежний член
Так Ні
Балан Максим Володимирович Голова Наглядової ради   X
Опис: Протягом звiтного перiоду виконував обов’язки члена наглядової ради  компетентно та ефективно
Шевченко Дмитро Валерiйович Член Наглядової ради   X
Опис: Протягом звiтного перiоду виконував обов’язки члена наглядової ради  компетентно та ефективно

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги   X
Інше (зазначити)

Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Президентом та/або Ревiзором.

X  

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (зазначити)  

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

Протягом звiтного перiоду проводились засiдання наглядової ради з питань: прийняття рiшень про проведення рiчних зборiв, участi Товариства у створеннi iнших юридичних осiб, уповноваження Президента приймати участь у загальних зборах iнших юридичних осiб, тощо.

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть)  

 

Інформація про виконавчий орган

 

Склад виконавчого органу Функціональні обов’язки
Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, Президент є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Президент обираються наглядовою радою безстроково. Компетенцiя Президента:

(1) Здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради.

(2) Розробляє та затверджує ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, плани розвитку, iншi плани Товариства, готує та надає на розгляд i затвердження до Наглядової ради та Загальним зборам звiти про їх виконання.

(3) Забезпечує виконання затверджених ключових технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, iнших планiв Товариства.

(4) Реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства.

(5) Виконує рiшення Загальних зборiв та рiшення Наглядової ради, звiтує про їх виконання.

(6) На вимогу Наглядової ради готує та надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi.

(7) За попереднiм погодженням Наглядової ради приймає рiшення про напрямки та порядок використання коштiв фондiв (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та законодавством України

(8) Розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи Товариства, за винятком внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради.

(9) Виконує рiшення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборiв вiдповiдно до положень чинного законодавства та цього Статуту. Надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо скликання Загальних зборiв та доповнення порядку денного Загальних зборiв та проектiв рiшень Загальних зборiв.

(10) Органiзовує розробку та затвердження пропозицiй щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства та посадовi оклади працiвникiв Товариства, затверджує органiзацiйну структуру та штатний розклад вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства.

(11) Приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання), змiну та розiрвання договорiв (угод, контрактiв), емiсiю та розмiщення iнших цiнних паперiв Товариства, крiм акцiй, за винятком тих правочинiв, на вчинення яких вiдповiдно до цього Статуту та/або чинного законодавства України потрiбно одержати обов’язкове рiшення (дозвiл) Загальних зборiв або рiшення (дозвiл) Наглядової ради на їх вчинення.

(12) Органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової ради або Загальних зборiв.

(13) Пiсля отримання дозволу Наглядової ради органiзовує та здiйснює дiї щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них; участь (вступ, вихiд або заснування) Товариства в об’єднаннях юридичних осiб, а також здiйснює участь у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство.

(14) Пiсля отримання дозволу Наглядової ради, укладає правочини щодо вiдчуження та/або придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав iнших юридичних осiб.

(15) Забезпечує ефективне використання активiв Товариства.

(16) Приймає рiшення щодо використання прибутку Товариства в розмiрах i на цiлi, передбаченi фiнансовим планом (бюджетом) Товариства.

(17) Звiтує перед Наглядовою радою в строки i по формах, якi затверджено вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради.

(18) Вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирiшення яких не потрiбно отримання вiдповiдного рiшення Наглядової ради та/або Загальних зборiв.

 

Опис Протягом звiтного перiоду Президент Товариства   виконував обов’язки компетентно та ефективно

 

Примітки

 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) так ні ні ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) так ні ні ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу ні так ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії так ні ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу ні так ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради так ні ні ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу ні так ні ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій так ні ні ні
Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів так ні ні ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть)  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності так так так так так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу так так так так так
Інформація про склад органів управління товариства так так так так так
Статут та внутрішні документи так ні так так ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення так ні так так ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства так ні так так ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

  Так Ні
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Виконавчий орган   X
Інше (зазначити)  

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

  Так Ні
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів   X
Інше (зазначити)  

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п Повне найменування юридичної особи – власника (власників) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи – власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 Дубовий Федiр Кирилович 1436218392 99,996215

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Вiдповiдно до п. 17.5, 17.6 Статуту, Наглядова рада складається з Голови та членiв Наглядової ради Товариства i не може бути меншою нiж двi особи та бiльшою нiж три особи. Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв шляхом кумулятивного голосування на строк 3 (три) роки.

 

Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради належить до виключної компетенцiї загальних збрiв акцiонерiв (п. 17.7. Статуту). Вiдповiдно до п. 17.7.4. Статуту, без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються:

(1) За його власним бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi.

(2) В разi неможливостi виконання обов’язкiв члена Наглядової ради за станом здоров’я.

(3) В разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов’язкiв члена Наглядової ради.

(4) В разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

(5) У разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера.

(6) У разi надання про себе завiдомо недостовiрної iнформацiї пiд час перебування кандидатом на цю посаду, якщо цим Статутом чи дiючим законодавством виключається можливiсть виконання такою особою обов’язкiв члена Наглядової ради.

Вiдповiдно до п. 18.2. Статуту, Президент обирається Наглядовою радою. Припинення повноважень Президента є виключною компетенцiєю наглядової ради (п.п. 6 абз. 2 п. 17.3 Статуту).

 

Вiдповiдно до п. 19.3. Статуту, Ревiзор обирається Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, або з числа юридичних осiб – акцiонерiв Товариства термiном на 3 (три) роки. Вiдповiдно до п. 19.6.6, 19.6.7. Статуту, повноваження ревiзора припиняються за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв.

 

Винагорода аюо компенсацiї, окрiм обов’язков згiдно чинного законодавства, посадовим особам Товариства в разi їх звiльнення не виплачуються.

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (п. 2.5. Положення про наглядову раду, п. 17.11 Статуту):

 

Члени наглядової ради мають право:

(1) Отримувати будь-яку iнформацiю вiдносно Товариства, якщо така iнформацiя йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради.

(2) Вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради.

(3) Висловлювати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради.

(4) Iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради.

(5) Вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради.

(6) Ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, звiтами Ревiзора, наказами та розпорядженнями Президента.

(7) Добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш нiж за 14 (чотирнадцять) днiв.

(8) Отримувати винагороду та компенсацiї, пов’язанi з виконанням повноважень члена Наглядової ради, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв та укладеного договору з членом Наглядової ради.

Члени Наглядової ради мають iншi права, встановленi чинним законодавством України та Статутом.

 

Голова наглядової ради має право здiйснювати наступнi повноваження:

(1) Органiзовує та керує роботою Наглядової ради.

(2) Скликає засiдання Наглядової ради та головує на них.

(3) Затверджує порядок денний засiдань Наглядової ради.

(4) Постiйно пiдтримує контакти з iншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає вiд iменi Наглядової ради та представляє її права та iнтереси у взаємовiдносинах iз ними, а також – на пiдставi рiшення Наглядової ради – представляє iнтереси Наглядової ради у взаємовiдносинах з стороннiми юридичними та фiзичними особами.

(5) Готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Звiт про дiяльнiсть Наглядової ради Товариства може бути пiдготовлений вiдповiдно до вимог частини першої статтi 511 Закону України “Про акцiонернi товариства”.

(6) Пiдписує вiд iменi Наглядової ради розпорядження, що видаються на пiдставi рiшень Наглядової ради.

(7) На пiдставi рiшень Загальних зборiв, пiдписує i розриває договори мiж Товариством та Ревiзором.

(8) На пiдставi вiдповiдного рiшення Загальних зборiв пiдписує вiд iменi Товариства трудовий договiр (контракт) з особою, обраною на посаду Президента, розриває такий договiр (контракт).

(9) Вносить змiни до договору (контракту) з особою, обраною на посаду Президента.

(10) Надає Наглядовiй радi пропозицiї щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем.

(11) Здiйснює iншi повноваження необхiднi для ефективного виконання Наглядовою радою її функцiй та задач.

 

ПРЕЗИДЕНТ (п. 18.17 Статуту):

Президент має право:

(1) Вирiшувати питання поточної господарської дiяльностi Товариства.

(2) Без довiреностi здiйснювати будь-якi юридичнi та фактичнi дiї вiд iменi Товариства, щодо яких вiн був уповноважений цим Статутом, в межах компетенцiї та повноважень останнього, або був уповноважений вiдповiдним рiшенням Наглядової ради або Загальних зборiв.

(3) Представляти Товариство без довiреностi в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння, державними та громадськими установами та органiзацiями, вести переговори, самостiйно укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства будь-якi угоди, договори, контракти та iншi правочини, а для здiйснення яких, вiдповiдно до цього Статуту та внутрiшнiх положень Товариства, необхiдно рiшення Наглядової ради та/або Загальних зборiв Товариства – пiсля отримання рiшень вказаних органiв Товариства про вчинення таких правочинiв.

(4) Укладати та розривати вiд iменi Товариства правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами.

(5) Вiдкривати поточнi та iншi рахунки в банкiвських та фiнансових установах України або за кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних, касових та iнших фiнансових операцiй Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

(6) Розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради та/або Загальних зборiв.

(7) З урахуванням вимог цього Статуту видавати, пiдписувати та вiдкликати доручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй.

(8) Видавати накази, розпорядження та iншi органiзацiйно-розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства.

(9) Приймати на роботу, звiльняти з роботи, приймати iншi рiшення з питань трудових вiдносин Товариства з працiвниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту.

(10) Приймати рiшення про заохочення у межах фонду заробiтної плати Товариства, та накладення стягнень на працiвникiв Товариства.

(11) Самостiйно призначати та звiльняти керiвникiв структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв Товариства.

(12) Визначати умови оплати працi керiвникiв структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв Товариства.

(13) Надавати розпорядження та/або вказiвки, якi є обов’язковими для виконання усiма особами, якi знаходяться у трудових вiдносинах iз Товариством, та усiма уповноваженими представниками Товариства.

(14) Приймати рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi.

(15) Затверджувати iнструкцiї та положення про структурнi пiдроздiли Товариства.

(16) Приймати рiшення та пiдписувати вiд iменi Товариства претензiї, позови, скарги, заяви, клопотання, iншi процесуальнi документи, що пов’язанi або стосуються використання Товариством своїх прав та здiйсненням обов’язкiв як заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи у мiсцевих, апеляцiйних, Верховному судi, мiжнародних комерцiйних та iнших судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та iнших державних органах та органiзацiях, органах мiсцевого самоврядування.

(17) Приймати рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов’язань перед контрагентами i третiми особами.

(18) Пiдписувати вiд iменi Товариства договiр або трудовий договiр з членами Наглядової ради на пiдставi вiдповiдного рiшення Загальних зборiв, розривати такий договiр.

(19) Здiйснювати iншi права та повноваження, передбаченi цим Статутом.

 

РЕВIЗОР:

Ревiзор має право (п. 19.8 Статуту):

(1) Отримувати вiд органiв Товариства, посадових осiб Товариства необхiднi матерiали, бухгалтерськi, фiнансовi та iншi документи, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 3 днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документiв.

(2) Вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв, з об?рунтованих пiдстав вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, проведення засiдань Наглядової ради.

(3) Вимагати та отримувати письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзора, пiд час проведення перевiрок;

(4) Вимагати надання особистих пояснень вiд працiвникiв Товариства та/або його посадових осiб по питанням, що входять до компетенцiї Ревiзора.

(5) Проводити службовi розслiдування у разi виявлення порушень фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

(6) Отримувати, розглядати звiти аудиторiв (аудиторських фiрм), складати вiдповiднi висновки.

(7) Вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства.

(8) Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Повна найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “IНТЕЛЕКТ-СЕРВIС” Мiсцезнаходження та фактичне мiсце розташування: 01135, м. Київ, вул. Полтавська, 10, кв. 33, код ЄДРПОУ – 30489017. Аудиторська фiрма здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 2129, виданого Аудиторською палатою України 23.02.2001 року. Аудиторську перевiрку проведено у вiдповiдностi до договору № 115/04/19 вiд 11.04.2019 року. Перевiрку розпочато 11.04.2019р. та закiнчено 17.04.2019 р. Аудиторський висновок складено “17″ квiтня 2019 року. Висновок: нiщо не привернуло уваги, що б змусило вважати, що ПрАТ “Мiжнародна iнвестицiйна група” не розкрито достовiрно, повно та вiдповiдно iнформацiю яка включена до складу звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог частини третьої статтi 40-1 “Звiт керiвництва” Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок” та те, що дана iнформацiя не вiдповiдає даним дiяльностi Товариства за звiтний перiод.

 

Інформація, передбачена Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг” (для фінансових установ)

Товариство не є фiнансовою установою.

 

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Привілейовані іменні
             
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Привілейовані іменні
Дубовий Федiр Кирилович 26 422 99,9962 26 422 0
Усього 26 422 99,9962 26 422 0

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24.06.2010 461/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000078927 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 3 998 26 423 105 639 154 100
Опис Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: акцiї в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Мета додаткової емiсiї: додаткова емiсiя акцiй не проводилось. Спосiб розмiщення: не розмiщувались.

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Міжнародний ідентифікаційний номер Кількість акцій у випуску (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) 
1 2 3 4 5 6 7 8
24.06.2010 461/1/10 UA4000078927 26 423 105 639 154 26 423 0 0
Опис:
 

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн) Орендовані основні засоби (тис. грн) Основні засоби, усього (тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 7,9 7,4 0 0 7,9 7,4
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інші 7,9 7,4 0 0 7,9 7,4
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
  інші 0 0 0 0 0 0
Усього 7,9 7,4 0 0 7,9 7,4
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв: 100тис грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 92,6% Ступiнь використання основних засобiв: використовуються на 100% Сума нарахованого зносу: 92,6тис.грн. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмежень по використанню майна немає.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) 15 442,2 17 729,8
Статутний капітал (тис.грн) 105 639,2 105 639,2
Скоригований статутний капітал (тис.грн) 105 639,2 105 639,2
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств”, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -87909,4 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -87909,4 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить – 90197 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -90197 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вартiсть чистих активiв товариства не менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом. Згiдно з вимогами п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.

 

3. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 51 996,5 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 51 996,5 X X
Опис д/н

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб’єкта малого підприємництва

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2019.01.01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Мiжнародна iнвестицiйна група” за ЄДРПОУ 33690928
Територія м.Київ, Печерський р-н за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Консультування з питань комерційної діяльності й керування за КВЕД 70.22

Середня кількість працівників, осіб: 3

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 01014, Печерський р-н, м. Київ, вул. Мiчурiна, буд. 54-А, офiс 119, (044) 581-67-82

 

1. Баланс

на 31.12.2018 p.

Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи      
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби 1010 7,9 7,4
    первісна вартість 1011 100 100
    знос 1012 (92,1) (92,6)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 43507,9 57896,2
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 43515,8 57903,6
II. Оборотні активи      
Запаси: 1100 0 0
    у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 98,1 279,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 8,2 6,6
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 9934 9937,1
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 0 1,7
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 35,5 0
Усього за розділом II 1195 10075,8 10224,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 53591,6 68128,1

 

Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 105639,2 105639,2
Додатковий капітал 1410 15,3 15,3
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -87924,7 -90212,3
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 17729,8 15442,2
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 711,8 689,4
III. Поточні зобов’язання      
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
    товари, роботи, послуги 1615 0 45,2
    розрахунками з бюджетом 1620 0 0
    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
    розрахунками зі страхування 1625 0 0
    розрахунками з оплати праці 1630 0 9,3
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 35150 51942
Усього за розділом III 1695 35150 51996,5
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 53591,6 68128,1

 

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.

Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 220 0
Інші операційні доходи 2120 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 220 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (0) (0)
Інші операційні витрати 2180 (211,8) (192,6)
Інші витрати 2270 (2295,8) (5343)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (2507,6) (5535,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 -2287,6 -5535,6
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 -2287,6 -5535,6

 

Керівник Дубовий Павло Павлович

 

Головний бухгалтер

XVI. Твердження щодо річної інформації

Рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, мiстить достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Звiт керiвництва включає достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента.

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Вид інформації
1 2 3
16.04.2018 17.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.04.2018 17.04.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить отзыв