Вы просматриваете: Главная > Інформація емітента, Новини > Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

05.09.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 05/09/19/1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Президент

Дубовий П.П,

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство “Міжнародна інвестиційна група”

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01014 місто Київ, вулиця Мічуріна, буд. 54, прим. 1, оф. 119

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

33690928

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 581-67-82 , (044) 581-67-82

6. Адреса електронної пошти

http://mig.in.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, 804, DR/00001/APA

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://mig.in.ua

05.09.2019

 

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

04.09.2019

призначено

Головний бухгалтер

Савчук Оксана Петрівна

0

Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Президентом ПрАТ “МІГ” 03.09.2019р. Призначення посадової особи виконано на підставі Наказ про призначення на посаду № 03-2/09/19-к від 03 вересня 2019р. Посадова особа Савчук Оксана Петрівна (паспорт: СР 884553, виданий Корецьким РВ УМВС в Рівненській обл., 22 січня 2002р.), призначена на посаду Головний бухгалтер. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до моменту прийняття рішення про звільнення з посади. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: ТОВ “Пеппермінт”, головний бухгалтер, ТОВ “Пеппермінт Ворлдвайд”, головний бухгалтер, ТОВ “Альфа-Омега-Інвест”, головний бухгалтер, ТОВ “Сафор Юкрейн”, головний бухгалтер.

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить отзыв