Вы просматриваете: Главная > Інформація емітента, Новини > ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА”

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА”

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА”

 (код ЄДРПОУ 33690928, місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Мічуріна, буд. 54, прим. 1, офіс 119)

 

Повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться 11.10.2019, місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 01014, м. Київ, вул. Мічуріна, будинок 54, прим. 1, офіс 119. Початок зборів: о 15:00.

 

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів з 14.00 до 14.45 за місцем проведення Зборів.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 07 жовтня 2019р.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Голову Загальних зборів акціонерів Товариства – Президента Товариства Дубового Павла Павловича та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства – члена Наглядової ради Товариства Поворозник Тетяну Олегівну.

2. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу.

Проект рішення: Затвердити одноособовий склад лічильної комісії Товариства, строк дії її повноважень – до переобрання на наступних Загальних зборах та обрати персональний склад: Голова Комісії Дубовий Федір Кирилович.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі кумулятивного голосування.

Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі кумулятивного голосування: бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії.

4. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Виступи з питань порядку денного –  до 5 хвилин, пропозиції та довідки – до 2 хвилин. Питання задаються в усній формі із зазначенням прізвища, імені, по батькові акціонера або представника акціонера. Голосування проводиться з використанням бюлетенів. Підрахунок голосів при голосуванні буде здійснюватися лічильною комісією.

5. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

6. Затвердження Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Президента» у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Президента» у новій редакції.

7. Скасування Положення Товариства «Про Ревізора».

Проект рішення: Скасувати Положення Товариства «Про Ревізора».

8. Затвердження Положення Товариства «Про Ревізійну комісію».

Проект рішення: Затвердити Положення Товариства «Про Ревізійну комісію».

9. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.

Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства відбувається шляхом кумулятивного голосування.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що можуть укладатися з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що можуть укладатися з членами Наглядової ради. Уповноважити  Президента за посадою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

12. Припинення повноважень Ревізора.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Бойчук І.П.

13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства відбувається шляхом кумулятивного голосування.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що можуть укладатися з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що можуть укладатися з членами Ревізійної комісії. Уповноважити  Президента за посадою на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

15. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Визначити особою, уповноваженою на підписання Статуту Товариства в новій редакції Голову Загальних зборів акціонерів Товариства – Президента Товариства Дубового Павла Павловича та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства – члена Наглядової ради Товариства Поворозник Тетяну Олегівну. Визначити особою, уповноваженою на внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Президента Товариства за посадою з правом видачі довіреності на уповноважених осіб.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, яка необхідна згідно вимог чинного законодавства: http://mig.in.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери, які бажають ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення загальних зборів, можуть звертатись з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 17.00 год. за адресою: 01014, м. Київ, вулиця Мічуріна, будинок 54, прим. 1, офіс 119. Посадова  особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Президент Товариства за посадою. Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (проекту переліку питань, що виносяться на голосування) та порядку денного в день проведення загальних зборів здійснюється у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів. Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідь надається на підставі  письмового запиту акціонера протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запиту, при умові надання запиту не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38  Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Кожний акціонер має право оскаржити рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду, однак таке оскарження не зупиняє проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: акціонер має право видати довіреність про право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною  установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування  на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен  голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонерна, який видав довіреність, замість свого представника.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить отзыв