Вы просматриваете: Главная > Інформація емітента, Новини, Новости > Повідомлення про проведення загальних зборів

Повідомлення про проведення загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА”

 (код ЄДРПОУ 33690928, місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Мічуріна, буд. 54, приміщення 1, офіс 119)

 

Повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 30.04.2021, місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 01014, м. Київ, вул. Мічуріна, будинок 54, приміщення 1, офіс 119. Початок зборів: о 15:00.

 

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів з 14.00 до 14.45 за місцем проведення Зборів.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 26 квітня 2021р.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Голову Загальних зборів акціонерів Товариства – Президента Товариства Дубового Павла Павловича та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства – члена Наглядової ради Товариства Татік Юлію Миколаївну.

2. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу.

Проект рішення: Затвердити одноособовий склад лічильної комісії Товариства, строк дії її повноважень – до переобрання на наступних Загальних зборах та обрати персональний склад: Голова Комісії Дубовой Марко Олександрович.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі кумулятивного голосування.

Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі кумулятивного голосування: бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії.

4. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Виступи з питань порядку денного –  до 5 хвилин, пропозиції та довідки – до 2 хвилин. Питання задаються в усній формі із зазначенням прізвища, імені, по батькові акціонера або представника акціонера. Голосування проводиться з використанням бюлетенів. Підрахунок голосів при голосуванні буде здійснюватися лічильною комісією.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Президента Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Президента Товариства за 2020 рік та оцінити роботу Президента Товариства за підсумками 2020 року як «задовільна».

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2020 року як «задовільна».

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 рік та оцінити роботу Ревізора Товариства за підсумками 2020 року як «задовільна».

8. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, результати діяльності Товариства за 2020 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2020 рік.

9. Розподіл прибутку за 2020 рік, затвердження розміру дивідендів за 2020 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2020 рік.

Проект рішення: Нарахування та виплату дивідендів за 2020 рік не проводити. За результатами фінансово- господарської  діяльності  за 2020 рік Товариство  має збиток в  розмірі 79510,4 тис. грн.

10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно: договорів позики, поставки, купівлі-продажу, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, граничною сукупною вартістю активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют. Гранична сукупна вартість правочинів – 385470,3 тис. грн. (100 % від вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік). Уповноважити Президента Товариства, з правом передоручення, укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини.

11. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.

Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства відбувається шляхом кумулятивного голосування.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що можуть укладатися з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що можуть укладатися з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди згідно умов договорів, уповноважити  Президента за посадою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

14. Припинення повноважень Ревізора.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора у повному складі.

15. Обрання Ревізора.

Проект рішення: Обрання Ревізора Товариства відбувається шляхом кумулятивного голосування.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, яка необхідна згідно вимог чинного законодавства: http://mig.in.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери, які бажають ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення загальних зборів, можуть звертатись з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 17.00 год. за адресою: 01014, м. Київ, вулиця Мічуріна, будинок 54, приміщення 1, офіс 119. Посадова  особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Президент Товариства за посадою. Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (проекту переліку питань, що виносяться на голосування) та порядку денного в день проведення загальних зборів здійснюється у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів. Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідь надається на підставі  письмового запиту акціонера протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запиту, при умові надання запиту не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38  Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Кожний акціонер має право оскаржити рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду, однак таке оскарження не зупиняє проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: акціонер має право видати довіреність про право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною  установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування  на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен  голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонерна, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

Період

2020р.

2019р.

1

2

3

Усього активів

385470,3

168989,3

Основні засоби

4,5

5,4

Довгострокові фінансові інвестиції

375333,4

158886,2

Запаси

0,5

-

Сумарна дебіторська заборгованість

10112,6

10071

Грошові кошти та їхні еквіваленти

0,9

26,7

Нерозподілений прибуток

79510,4

90208,2

Власний капітал

26144,1

15446,3

Статутний капітал

105639,2

105639,2

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

359326,2

153543,0

Чистий прибуток (збиток)

10697,8

4,1

Середньорічна кількість акцій (шт.)

26423

26423

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

11

12

 

Президент                                                                                                                             Дубовий П.П.

 

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить отзыв