Вы просматриваете: Главная > Інформація емітента, Новини > Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

14.10.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)
No 14/10-22/01
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року No 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за No 2180/24712 (із змінами).

Президент Дубовий Павло Павлович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої

особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА”

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:
01014, м.Київ, вул. Мічуріна, буд.54-А, оф.119

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33690928

5. Міжміський код та телефон, факс: 0445816782, 0445816783

6. Адреса електронної пошти: office@mig.in.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://mig.in.ua/ 14.10.2022 (URL-адреса веб-сайту) (дата)

 

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

No з/п

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи – резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

123456

1 13.10.2022

Зміст інформації:

2 13.10.2022

Зміст інформації:

Дубовой Марко Олександрович

- 99,9962

0

Вiдповiдно до iнформацiї вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв (перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного на дату облiку 11 жовтня 2022 року та отримано товариством ПрАТ “МІГ” 13 жовтня 2022 року) вiдбулося пряме зменшення пакету акцiй акцiонера Дубовой Марко Олександрович, розмiр якого став меншим порогового значення. Розмiр частки власника акцiй до відчуження складав 26 422 штук, що становило 99,9962% вiд загальної кiлькостi акцiй та 99,9962% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки власника акцiй пiсля відчуження акцiй став 0 штук, що становить 0% вiд загальної кiлькостi акцiй та 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй). В отриманому товариством ПрАТ “МІГ” переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, вiдсутня дата, в яку пороговi значення було перетнуто, а також вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акціями.

Дубова Світлана Віссаріонівна

- 0

50,0019

Вiдповiдно до iнформацiї вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв (перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного на дату облiку 11 жовтня 2022 року та отримано товариством ПрАТ “МІГ” 13 жовтня 2022 року) вiдбулося пряме збільшення пакету акцiй акцiонера Дубова Світлана Віссаріонівна, розмiр якого став більшим порогового значення. Розмiр частки власника акцiй до відчуження складав 0 штук, що становило 0,00% вiд загальної кiлькостi акцiй та 0,00% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки власника акцiй пiсля відчуження акцiй став 13 212 штук, що становить 50,0019% вiд загальної кiлькостi акцiй та 50,0019% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй). В отриманому Товариством переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, вiдсутня дата, в яку пороговi значення було перетнуто, а також вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акціями.

3 13.10.2022

Зміст інформації:

Погорельська Софія Олександрівна

- 0

49,9981

Вiдповiдно до iнформацiї вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв (перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного на дату облiку 11 жовтня 2022 року та отримано товариством ПрАТ “МІГ” 13 жовтня 2022 року) вiдбулося пряме збільшення пакету акцiй акцiонера Погорельська Софія Олександрівна, розмiр якого став більшим порогового значення. Розмiр частки власника акцiй до відчуження складав 0 штук, що становило 0,00% вiд загальної кiлькостi акцiй та 0,00% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки власника акцiй пiсля відчуження акцiй став 13 211 штук, що становить 49,9981% вiд загальної кiлькостi акцiй та 49,9981% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй). В отриманому Товариством переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, вiдсутня дата, в яку пороговi значення було перетнуто, а також вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акціями.

 

Файли з інформацією викладеною у даному повідомленні з накладеними КЕП можна завантажити за посиланням:

Report_(1).xml.p7s.p7s

33690928_МІГ_13_10_2022_зміна_власників_pdf_p7s.p7s

Report.xml

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить отзыв