Вы просматриваете: Главная > Інформація емітента, Новини > Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

14.10.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
No 14/10-22/02
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року No 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за No 2180/24712 (із змінами).
Президент Дубовий Павло Павлович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА”
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
01014, м.Київ, вул. Мічуріна, буд.54-А, оф.119
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33690928
5. Міжміський код та телефон, факс: 0445816782, 0445816783
6. Адреса електронної пошти: office@mig.in.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
http://mig.in.ua/ 14.10.2022 (URL-адреса веб-сайту) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)
Посада
Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
13.10.2022 припинено Член Наглядової ради Мазур Катерина Олексiївна – 0 повноваження
Зміст інформації:

Керуючись ст.57 Закону України “Про акцiонернi товариства” (у редакцiї, чиннiй на 06.10.2021р.), на підставі до заяви про звільнення Мазур Катерини Олексiївни за власним бажанням, згідно ст.38 КЗпП України (Наказ No13/10/22-К від 13.10.2022 р.) припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ “МІГ” Мазур Катерини Олексiївни з 13.10.2022 року. Перебувала на посаді згідно рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ “МІГ” від 11.10.2019р. Розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента – 0%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
На дату подання особливої інформації посада члена Наглядової ради ПрАТ “МІГ” вакантна. Рішення про обрання члена Наглядової ради буде прийнято на загальних зборах акціонерів ПрАТ “МІГ”.

 

Файли з інформацією викладеною у даному повідомленні з накладеними КЕП можна завантажити за посиланням:

Report.xml.p7s.p7s

33690928_МІГ_13.10.2022_зм.чл.НР.pdf.p7s.p7s

Report.xml

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить отзыв